Opzeggen WAO-gatverzekering?

Opzeggen WAO-gatverzekering?
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2005 / 100
Vindplaats: Persbericht AWVN 16 december 2004, zie: http://www.awvn.nl/bis/top-1.html

Uitspraak

Op 16 december 2004 heeft de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) een persbericht laten uitgaan, waarin het adviseert om vanaf 1 januari 2005 te stoppen met het (namens of ten behoeve van hun werknemers) betalen van premie voor verzekeringen van het "WAO-gat" of WAO-hiaat" en de premie over 2004 terug te vragen. De verzekeringen dekken het verschil tussen de loondervingsuitkering en de lagere vervolguitkering in de WAO-uitkering, dat op 1 augustus 1993 is geïntroduceerd bij de Wet terugdringing beroep op arbeidsongeschiktheidsregelingen. De AWVN is van mening dat deze verzekeringen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 overbodig zijn geworden, door het nieuwe kabinetsbeleid rond arbeidsongeschiktheid zijn deze verzekeringen echter met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004 overbodig geworden.
Met "het kabinetsbeleid" doelt de AWVN op het aangekondigde ontwerp voor de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), die per 1 januari 2006 de WAO moet gaan vervangen. Die wet kent voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten een regeling (de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten, IVA). Oorspronkelijk zou ook deze Regeling voorzien in een loondervingsuitkering, gevolgd door een lagere vervolguitkering (en dus met een "gat" of "hiaat"), maar bij het Sociaal Akkoord van 5 november 2004 heeft de regering toegezegd dat er gedurende de hele uitkeringsperiode een loondervingsuitkering van 70% (mogelijk zelfs 75%) van het laatstgenoten loon zal zijn, zodat er geen "gat" is, dat verzekerd kan worden. Daartoe zal wel de IVA-premie (die door de werkgever moet worden betaald) worden verhoogd.


Commentaar

De AWVN constateert met juistheid dat de WAO-gatverzekeringen niet meer nodig zijn als de Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten wordt ingevoerd, op de wijze waarop dit thans de bedoeling is. De AWVN wil graag dat de vakbonden het voordeel dat werknemers ondervinden als zij de premie voor de WAO-gatverzekering niet meer behoeven te betalen (voor zover die premie door de werknemers betaald wordt) mee laten wegen bij de komende CAO-onderhandelingen, in de hoop zo de looneisen te verlagen. Het nastreven van die vervulling van die wens, brengt de AWVN tot een wel erg voorbarig advies, aangezien het voorstel voor de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen nog niet eens bij de Tweede Kamer is ingediend, en er dus nog geen enkele zekerheid is dat de WIA in werking zal treden, op de wijze zoals dat thans voorzien is. Ons advies zou zijn om bij uw verzekeraar te informeren of deze de premie restitueert als later inderdaad blijkt dat hij als gevolg van de voorgenomen wetswijziging gedurende twee jaar geen risico heeft gelopen. Een soortgelijke situatie heeft zich voorgedaan bij de afschaffing van de gedifferentieerde WAO-premie voor kleine werkgevers per 2003 ten aanzien van de juist door kleine werkgevers afgesloten premiedempingsverzekeringen. Verzekeraars (met uitzondering van het door MKB-Nederland daartoe opgerichte "Assuron", waarbij echter sprake was van een onderlinge waarborgmaatschappij die het omslagstelsel hanteerde, zodat er geen reserves waren om premies te restitueren) hebben toen het risicodeel van de premie gerestitueerd en het kostendeel behouden. Er is geen reden om te vermoeden dat het deze keer anders zal gaan.