Hogere beloning in verband met anciënniteit toegestaan

Hogere beloning in verband met anciënniteit toegestaan
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 125
Vindplaats: Hof van Justitie EG 3 oktober 2006, nr. C-17/05 Cadman/Health & Safty Executive
Uitspraak

Artikel 141 van het EG-verdrag bevat een bepaling die mannelijke en vrouwelijke werknemers recht geeft op gelijke beloning bij gelijke of gelijkwaardige arbeid. De beloning voor arbeid in tijdloon moet dezelfde zijn voor een zelfde functie.

In een Engelse zaak heeft het Hof van Justitie EG geoordeeld dat met het recht op gelijke beloning niet in strijd is dat de werkgever werknemers met een hogere anciënniteit hoger beloont, omdat het legitiem is beroepservaring te belonen die de werknemer in staat stelt zijn werk beter te doen. Als de werknemer stelt dat geen sprake is van een situatie waarin beroepservaring de werknemer in staat stelt zijn werk beter te doen, is het aan hem om gegevens te verschaffen om die stelling te onderbouwen. Ook behoeft de werkgever die een systeem hanteert waarbij hogere anciënniteit in het algemeen leidt tot hogere beloning niet aan te tonen dat een individuele werknemer in verband met zijn anciënniteit ervaring heeft opgedaan die hem in staat stelt zijn werk beter te verrichten.


Commentaar

Het beginsel van gelijke beloning bij gelijke arbeid geeft de werknemer die er een beroep op wil doen niet een erg sterke positie. In een arrest van 21 oktober 2005 (JAR 2005/272) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vraag of een werknemer recht heeft op gelijke beloning voor dezelfde arbeid moet worden beoordeeld aan de hand van de eisen van goed werkgeverschap, waarbij het algemeen erkende rechtsbeginsel een rol speelt dat gelijke gevallen in gelijke omstandigheden op gelijke wijze dienen te worden beloond tenzij een objectieve rechtvaardigingsgrond een afwijkende beloning toestaat, maar waarbij ook andere omstandigheden van het concrete geval dienen te worden betrokken. Volgens de Hoge Raad is daarbij van strijd met de eisen van goed werkgeverschap pas sprake als de ongelijke behandeling naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Ook de werknemer die een recht op gelijke beloning wil baseren op het EG-verdrag moet er rekening mee houden dat er belangrijke uitzonderingen op dat recht bestaan. Hogere beloning bij een hogere anciënniteit is er daar één van.