Loonheffing over nabetaling loon na 1 januari 2006

Loonheffing over nabetaling loon na 1 januari 2006
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 116
Vindplaats: Artikel 17 lid 1 Wet financiering sociale verzekeringen jo. artikel 9 Regeling vaststelling premiepercentages werknemersverzekeringen en volksverzekeringen 2006, Staatscourant 13 december 2005, nummer 242, bladzijde 25
Uitspraak

Indien een werkgever na het einde van de arbeidsovereenkomst nog loon, vergoeding wegens niet-genoten vakantiedagen of vakantietoeslag moest betalen kon het tot 1 januari 2006 gebeuren dat daarover geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd werden. Weliswaar was in dat geval geen sprake van loon uit vroegere dienstbetrekking (waarover alleen loonbelasting verschuldigd is) maar van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (waarover zowel loonbelasting als premies werknemers-verzekeringen verschuldigd zijn), maar het kon wel gebeuren dat de uitbetaling pas plaats vond in een jaar waarin geen gewerkte dagen meer vielen. Omdat de premies werknemersverzekeringen tot 1 januari 2006 werden geheven tot een maximum dat per gewerkte dag berekend werd, kwam men niet tot heffing als er geen gewerkte dagen waren. Daartoe was dan overigens wel vereist dat het loon niet in een eerder jaar al vorderbaar en inbaar was, omdat het dan al in dat eerdere jaar als genoten gold, waarmee ook de gewerkte dagen in dat jaar de mogelijkheid tot heffing van premies werknemersverzekeringen gaven. Maar als de werkgever in het eerdere jaar weigerde te betalen en in het latere jaar pas door een rechterlijk vonnis tot betaling werd gedwongen, was er in het eerdere jaar geen genietingsmoment. De heffing kon dan pas plaatsvinden in het latere jaar, waarin geen gewerkte dagen meer vielen, zodat men niet aan heffing van premies werknemersverzekeringen meer toekwam.

Met de invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen per 1 januari 2006 worden de premies werknemersverzekeringen echter niet meer per gewerkte dag geheven. Omdat sinds 1 januari 2006 de premies werknemersverzekeringen niet meer per gewerkte dag maar per loontijdvak worden geheven (dat is het tijdvak waarover het loon wordt genoten), gaat de bovenstaande redenering sinds 1 januari 2006 niet meer op. Als in het laatste jaar van de dienstbetrekking enig deel van het loon nog niet vorderbaar en inbaar is en daarom pas in een later jaar worden genoten, worden dus in dat latere jaar alsnog premies werknemersverzekeringen verschuldigd. Buiten de heffing blijft slechts het bedrag van het nabetaalde loon dat meer bedraagt dan het maximum premieloon per loontijdvak vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken in het betreffende kalenderjaar.