Verhaal op werknemer van deel gedifferentieerde WGA-premie

Verhaal op werknemer van deel gedifferentieerde WGA-premie
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 127
Vindplaats: Artikel 34 Wet financiering sociale verzekeringen en (ontwerp) artikel 3.17 Regeling Wfsv (kenbaar uit brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 17 november 2006)
Uitspraak

Met ingang van 1 januari 2007 is de werkgever ter zake van de verzekering van zijn werknemers op grond van de WIA (Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen) onder meer een gedifferentieerde WGA-premie verschuldigd. De afkorting "WGA" staat daarbij voor één van de twee uitkeringen die in de WIA worden geregeld, te weten: de uitkering ingevolge de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Die gedifferentieerde WGA-premie is hoger naarmate het bedrag van de WGA-uitkeringen hoger is dat is uitbetaald aan (ex-) werknemers van de werkgevers. Voor het kalenderjaar 2007 gaat het daarbij om de WGA-uitkeringen die uitbetaald zijn in het jaar 2005. Omdat de WIA echter pas op 29 december 2005 is ingevoerd, zijn in het jaar 2005 niet of nauwelijks WGA-uitkeringen uitbetaald. Dat is voor de regering reden geweest om te bepalen dat de in 2005 uitbetaalde WAO-uitkeringen de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie in 2007 bepalen. Eigenrisicodragers betalen deze gedifferentieerde WGA-premie niet. Zij betalen in plaats daarvan de WGA-uitkeringen van hun (ex-) werknemers, welk risico zij dan bij een verzekeringsmaatschappij verzekerd zullen hebben.

In de wet is bepaald dat de gedifferentieerde WGA-premie een werkgeverspremie is, maar dat de werkgever bevoegd is de helft van de premie op de werknemer te verhalen onder voorwaarden die bij ministeriële regeling zijn ingesteld. Het ontwerp van deze ministeriële regeling (die onderdeel zal uitmaken van de Regeling Wfsv) is onlangs door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt. Daarin wordt alleen geregeld dat eigenrisicodragers verhaal op de werknemer kunnen plegen op basis van de helft van de kosten van de door hen afgesloten verzekering. Daarnaast is een regeling getroffen voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn zonder dat risico verzekerd te hebben. In de praktijk blijkt echter voor het verkrijgen van de garantie, die noodzakelijk is om eigenrisicodrager te worden, steeds enige mate van verzekering vereist te zijn, zodat de betreffende regeling alleen effectief kan zijn voor overheidswerkgevers. Deze werkgevers zijn namelijk niet verplicht om als eigenrisicodrager een garantie te stellen.

In de Regeling Wfsv is dus niets geregeld ter zake van het verhaal op de werknemer van gedifferentieerde WGA-premie die de werkgever aan het UWV betaalt. Maar in de Toelichting op de Regeling Wfsv is vermeld dat de werkgever bevoegd (dus niet: verplicht!) is de helft van de door hem betaalde premie te verhalen op het netto loon.


Commentaar

Zowel de plaats van deze mededeling als de mededeling zelf wekt verwondering. Men kan zich afvragen of aan de bepaling dat het verhaal van de helft van de gedifferentieerde premie dient plaats te vinden op het netto loon wel rechtskracht toekomt omdat deze niet zoals de wet vereist is opgenomen in een ministeriële regeling, maar in de toelichting daarvan. In elk geval is het ongebruikelijk dat het deel van de premie dat door de werknemer verschuldigd is op het netto loon in mindering wordt gebracht. Maar daar staat tegenover dat de wet in andere gevallen (bijvoorbeeld ten aanzien van het deel van de WW-premie dat wordt gestort in het Algemeen Werkloosheidsfonds) bepaalt dat de premie voor een deel rechtstreeks door de werknemer verschuldigd is. In dit geval bepaalt de wet dat de premie verschuldigd is door de werkgever, waarna deze de helft van die premie op de werknemer kan verhalen. Een amendement op de wet Belastingplan 2007 om het deel van de premie dat door de werkgever op de werknemer wordt verhaald aftrekbaar te maken, is door de Tweede Kamer verworpen.
In 2006 gold een overgangsregeling op grond waarvan een basispremie werd geheven bestaande uit een basispremie voor de WAO en de IVA enerzijds en een basispremie voor de WGA anderzijds. Die basispremie voor de WGA (0,09%) kon ook in 2006 al voor de helft op de werknemer worden verhaald. Maximaal bedroeg dat voor het hele jaar echter slechts € 19,73. Veel werkgevers hebben van verhaal afgezien, al was het maar omdat veel geautomatiseerde loonadministratieprogramma