Verrekening van ingehouden premies boven maximum premieloon bij meerdere dienstbetrekkingen

Verrekening van ingehouden premies boven maximum premieloon bij meerdere dienstbetrekkingen
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2006 / 118
Vindplaats: Artikel 17 lid 4 Wet financiering sociale verzekeringen, artikel 50 Zorgverzekeringswet
Uitspraak

Ook onder de nieuwe Wet financiering sociale verzekeringen worden premies werknemersverzekeringen maar tot een bepaald maximum over het loon geheven. Het maximumbedrag is echter niet meer vastgesteld per gewerkte dag, maar wordt bepaald aan de hand van een door de Minister vastgesteld bedrag vermenigvuldigd met het aantal loontijdvakken (een maand of vier weken) dat er in het kalenderjaar gaat. Bij een loontijdvak van een maand worden aldus over maximaal 12 x €3.654 = €43.848 aan loon premies werknemersverzekeringen geheven. Dat maximum geldt per werkgever. Indien een werknemer bij meer dan één werkgever loon geniet, bestaat de kans dat in totaal over een hoger bedrag aan loon premies worden geheven. Voor dat geval is bepaald dat de inspecteur het te veel betaalde bedrag bij voor bezwaar vatbare beslissing vaststelt. Daarbij wordt het loon waarover uiteindelijk wel premies moeten worden geheven naar evenredigheid over de werkgevers verdeeld. Terugbetaling van het te veel betaalde vindt dan achteraf per jaar plaats door de belastingdienst.

Een zelfde regeling geldt voor de inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet. Ook die inkomensafhankelijke bijdrage wordt tot een bepaald maximum geheven over het zogenaamde "bijdrage-inkomen" en ook dit kan van verschillende inhoudingsplichtigen tot dat maximum worden geheven. Omdat de inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is door de werknemer (hoewel de werkgever gehouden is tot vergoeding) terwijl terugbetaling aan de werkgever (inhoudingsplichtige) praktisch werd geacht, is uitdrukkelijk bepaald dat terugbetaling aan de inhoudingsplichtige plaatsvindt.


Commentaar

Onder de oude wet (artikel 9 lid 7 van de Co