Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bereiken 65-jarige leeftijd

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens bereiken 65-jarige leeftijd
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 142
Vindplaats: Kantonrechter Alkmaar 16 augustus 2007, www.rechtspraak.nl, ljn: BB7340

Uitspraak

Een vlieginstructeur die sinds 23 februari 1978 in dienst is van een werkgever, bereikt in 2007 de 65-jarige leeftijd. Bij brief van 15 januari 2007 heeft de werkgever aan de werknemer medegedeeld dat de arbeidsovereenkomst op 1 februari 2007 als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt beëindigd. De werknemer verricht vanaf die datum geen werkzaamheden meer maar stelt dat de arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is geëindigd en dus nog voortduurt. Hij meent er van uit te mogen gaan dat hij nog tot zijn 70e jaar mocht blijven. Omdat de arbeidsverhouding verstoord is vordert hij evenwel ontbinding van de arbeidsovereenkomst met toekenning van een ontslagvergoeding van &#8364; 133.746 bruto. Hij wijst daarbij op zijn lange staat van dienst en het ontbreken van een adequate pensioenvoorziening. Pas met ingang van 1 januari 2005 is tussen partijen een pensioenregeling overeengekomen. De werkgever stelt dat de werknemer niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn verzoek, omdat er geen arbeidsovereenkomst meer bestaat die ontbonden kan worden.<BR>

De kantonrechter stelt voorop dat hij in een ontbindingsprocedure geen bindende uitspraak kan doen over de vraag of de arbeidsovereenkomst voorafgaand aan het indienen van het verzoekschrift is geëindigd. Daarom ontbindt hij de arbeidsovereenkomst voorwaardelijk. Voor een vergoeding ziet hij geen aanleiding. Het is gebruikelijk dat werknemers bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken en daarom is voor een vergoeding geen reden tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Dat de arbeidsovereenkomst tot 70 jaar zou voortduren is niet komen vast te staan. Een ontoereikende pensioenvoorziening is geen reden voor de toekenning van een vergoeding, omdat de werkgever aan zijn wettelijk verplichtingen heeft voldaan en de werknemer in beginsel verantwoordelijk is voor zijn eigen pensioenvoorziening.


Commentaar

De vraag hoe het zit met de beëindiging van arbeidsovereenkomsten van werknemers die na het bereiken van de 65-jarige leeftijd willen doorwerken is actueel, omdat de krapte op de arbeidsmarkt veel werkgevers ertoe brengt om ook gebruik te maken van de diensten van werknemers die de 65-jarige leeftijd bereiken of hebben bereikt.

De arbeidsovereenkomst eindigt niet vanzelf bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd, tenzij dat in de arbeidsovereenkomst zo is bepaald. Als niets is bepaald en de werknemer niet mee wenst te werken aan een beëindiging met wederzijds goedvinden moet de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. In dat geval moet een ontslagvergunning worden gevraagd en de wettelijke opzegtermijn in acht genomen. Omdat de werkgever dat in dit geval niet had gedaan, zijn wij van mening dat er wel degelijk nog een arbeidsovereenkomst was die ontbonden kon worden.<BR>

Bij ontslag wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd zal het CWI conform de eigen Beleidsregels Ontslagtaak CWI de ontslagvergunning ook verlenen. Vast staat namelijk dat het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd geen verboden onderscheid naar leeftijd is. Dat geldt niet voor beëindiging op een hogere of lagere leeftijd. In dat geval moet worden aangetoond dat voor het maken van onderscheid naar leeftijd een objectieve rechtvaardiging bestaat in de vorm van een legitiem doel, waarbij het ontslag op een bepaalde leeftijd een passend en noodzakelijk middel moet zijn om dat doel te bereiken.<BR>

De werkgever die de werknemer na het bereiken van de 65-jarige leeftijd laat doorwerken zal dus niet snel ontslag kunnen geven uitsluitend wegens het bereiken van een bepaalde leeftijd. Hij zal dan eventueel moeten aantonen dat de werknemer niet langer geschikt is voor de uit te oefenen functie. Beter is het daarom de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te verlengen. Dat kan als de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd is opgezegd met ontslagvergunning van het CWI. Dan kan nog één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten. Als bovendien een tussenpoos van meer dan drie maanden in acht is genomen waarin niet gewerkt wordt, kunnen zelfs nog drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten.