Verlenging loondoorbetalingsverplichting als gevolg van te late ziekmelding

Verlenging loondoorbetalingsverplichting als gevolg van te late ziekmelding
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 136
Vindplaats: Centrale Raad van Beroep 15 mei 2007, www.rechtspraak.nl, ljn: BA5319
Uitspraak

Een werkgever had uiterlijk op 30 maart 2003 bij het UWV aangifte moeten doen van het feit dat een werkneemster dertien weken arbeidsongeschikt was. Deze ziekmelding wordt op 12 maart 2003 gedaan door de arbodienst, die op die dag per fax voor drie werknemers ziekmelding doet. Het UWV stuurt op 24 september 2003 een brief dat de ziekmelding nog niet is ontvangen en dat die 178 dagen te laat is. Daarop doet de werkgever de ziekmelding nog dezelfde dag. Op 3 november 2003 besluit het UWV de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever vanwege de te late ziekmelding te verlengen van 29 december 2003 tot 24 juni 2004.

De werkgever komt daartegen op in bezwaar, beroep en hoger beroep en voert aan dat het verzendjournaal van de arbodienst van 12 maart 2003 de status "OK" aangeeft, dat het UWV erkent de meldingen van de twee andere werknemers te hebben ontvangen maar niet die van de werkneemster van de werkgever in kwestie en dat tussen het UWV en de arbodienst is afgesproken dat de dertiende weeks ziekmeldingen per fax kunnen worden verstuurd omdat verzending per aangetekende post voor de arbodienst gelet op het grote aantal meldingen niet doenlijk is.
Dit betoog vindt echter geen genade in de ogen van de Centrale Raad van Beroep. De Raad wijst op zijn vaste jurisprudentie, volgens welke de risico


Commentaar

Dat de verplichting van de werkgever tot doorbetaling van loon tijdens ziekte wordt verlengd met de periode waarin de dertiende weeks ziekmelding te laat is gedaan is bij weinig werkgevers bekend. Dat na dertien weken (voor eigenrisicodragers overigens pas na acht maanden) een ziekmelding bij het UWV moet worden gedaan, is überhaupt weinig bekend, omdat arbodiensten die ziekmelding voor hun rekening plegen te nemen. Als de ziekmelding niet plaatsvindt (of zoals in dit geval kennelijk: bij het UWV in het ongerede raakt) komt dat doorgaans pas tot uitdrukking als de werknemer de aanvraag voor een uitkering doet. Bij de WAO-aanvraag, zoals in 2003, betekent dat doorgaans een verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van een half jaar, bij de WIA-aanvraag inmiddels echter anderhalf jaar. Overigens betekent het feit dat het UWV niet bekend is met de ziekmelding ook dat de werknemer niet automatisch een aanvraagformulier voor een WIA-uitkering krijgt toegezonden.

Voor deze werkgever is het te hopen dat hij zijn schade kan verhalen op de arbodienst. Dat is afhankelijk van de vraag hoever de arbodienst zijn aansprakelijkheid in zijn algemene voorwaarden heeft beperkt.