Vervallen loonadministratie dga

Vervallen loonadministratie dga
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2007 / 140
Vindplaats: Wetsontwerp 30804 (Belastingplan 2007), nr. 12 (herdruk)
Uitspraak

In het wetsontwerp "Belastingplan 2007" is een nieuw lid 6 voor artikel 6 van de Wet op de Loonbelasting 1964 opgenomen. Daarin is bepaald dat als inhoudingsplichtige niet langer wordt aangemerkt degene tot wie uitsluitend één of meer directeuren-grootaandeelhouders in de zin van de werknemersverzekeringswetten in dienstbetrekking staan. De wetswijziging wordt ingevoerd om de administratieve lasten te verminderen. De betreffende directeuren-grootaandeelhouders zullen met ingang van 1 januari 2008 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting ontvangen, die zij in termijnen moeten voldoen. Het loon van de directeur-grootaandeelhouder wordt daarbij op dezelfde manier belast. De regeling is niet facultatief.

Vaak is bij de B.V. ook nog de echtgenoot of echtgenote van de directeur-grootaandeelhouder in dienst. Dat zou betekenen dat de verplichting tot het voeren van een loonadministratie blijft bestaan, tenzij hij of zij ook statutair bestuurder is. Doordat het aandelenbezit van de echtgenoten sowieso samengeteld wordt voor de vraag of sprake is van een directeur-grootaandeelhouder doet niet ter zake of de echtgenoot of echtgenote aandelen bezit en zo nee, wat het huwelijksgoederenregime is dat tussen hen geldt.

De B.V.


Commentaar

Directeur-grootaandeelhouder in de zin van de werknemersverzekeringswetten is (op grond van artikel 6 lid 1 onder d van de Ziektewet en artikel 2 van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder):


  • de bestuurder die samen met zijn echtgenoot of echtgenote houder is van aandelen die tenminste de helft van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering vertegenwoordigen;

  • de bestuurder die samen met zijn echtgenoot of echtgenote houder is van zoveel aandelen dat hij in de aandeelhoudersvergadering een besluit tot ontslag van hem- of haarzelf als bestuurder zou kunnen tegenhouden, rekening houdend met statutaire bepalingen over de vereiste gekwalificeerde meerderheid van stemmen (N.B.: op grond van de wet is het mogelijk in de statuten te bepalen dat een gekwalificeerde meerderheid van tweederde van de stemmen vereist is);

  • de bestuurders die in de aandeelhoudersvergadering allemaal een (nagenoeg) gelijk aantal stemmen uitbrengen;

  • de bestuurder die samen met zijn bloed- of aanverwanten tot in de derde graad tenminste tweederde van de aandelen houdt.

Degene die directeur en aandeelhouder is en niet onder de bovengenoemde vier categorieën valt is niet op grond van de wet aangemerkt als directeur-grootaandeelhouder. Dat betekent nog niet dat hij of zij dus verzekerd is voor de werknemersverzekeringswetten. Wel moet in dat geval inhoudelijk beoordeeld worden of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, in de praktijk met name of sprake is van een gezagsverhouding. De jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep brengt met zich mee dat meestal sprake is van een dienstbetrekking en dus van verzekeringsplicht. Is een dergelijke bestuurder bij de B.V. in dienst, dan vervalt dus niet de loonadministratie.