Indiensttreding werknemer bij concurrerend bedrijf voor werkzaamheden bij zelfde opdrachtgever

Indiensttreding werknemer bij concurrerend bedrijf voor werkzaamheden bij zelfde opdrachtgever
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2008 / 155
Vindplaats: Kantonrechter Emmen 9 juli 2008, www.rechtspraak.nl, ljn: BE9783
Uitspraak

Bij een installatiebedrijf is sinds 1995 een werknemer in dienst, die zich in die tijd heeft opgewerkt van pijpfitter, via voorman tot uitvoerder. De werknemer heeft gedurende zijn gehele diensttijd gewerkt op de site van één grote opdrachtgever. De werkgever werkt al dertig jaar voor deze opdrachtgever, vanaf de eerste opbouw van de productielocatie van die opdrachtgever. De werkgever beschikt over een vast contract voor onderhoudswerkzaamheden onder een bepaald bedrag en kan regelmatig inschrijven op opdrachten voor overige projecten op die site. In 2007 waren er gemiddeld vijftien werknemers van de werkgever werkzaam op de site van de opdrachtgever.

Per 1 juni 2008 heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst met de opdrachtgever opgezegd en is hij in dienst getreden van een andere werkgever, die actief is om als onderaannemer opdrachten te verwerven op de site van dezelfde opdrachtgever. In die arbeidsovereenkomst is de werknemer werkzaam op de site van die zelfde opdrachtgever. Met de werknemer was geen concurrentiebeding afgesproken, ook niet in de vorm van een relatiebeding.

De werkgever vordert bij de kantonrechter in kort geding dat de werknemer zal worden verboden om aanwezig te zijn op de site van de opdrachtgever althans om zijn werkzaamheden voor die opdrachtgever te staken. De werkgever beschuldigt de werknemer ervan onrechtmatig te handelen doordat hij eerst als sleutelfiguur en hoogste leidinggevende werkzaam is geweest bij de opdrachtgever en daar specifieke kennis en ervaring heeft opgedaan, waartoe de werkgever heeft geïnvesteerd in opleiding, en geprobeerd heeft de werkzaamheden bij de opdrachtgever uit te breiden, terwijl hij nu probeert die af te breken. De werkgever wijst er op dat meerdere ex-werknemers bij de betreffende concurrent in dienst zijn getreden en dat kort na de indiensttreding door de opdrachtgever twee projecten aan de concurrent zijn gegund, waarbij de concurrent het met minimaal prijsverschil won van de werkgever. De werknemer was op de hoogte van de door de werkgever gehanteerde tarieven en kostencalculaties.

De kantonrechter wijst de gevorderde voorlopige voorzieningen echter af. Doordat geen concurrentiebeding is overeengekomen staat het de werknemer vrij om bij een concurrent in dienst te treden. Dat de werkgever geïnvesteerd heeft in de opleiding van de werknemer maakt dat volgens de kantonrechter niet anders. Het is volgens de kantonrechter juist in overeenstemming met actuele maatschappelijke ontwikkelingen dat een werkgever investeert in opleiding van zijn werknemers. De werknemer mag niet met gebruikmaking van kennis en ervaring die verworven is bij de werkgever bijdragen aan het afbreken van de positie van de werkgever bij de opdrachtgever, die hij eerst zelf heeft helpen opbouwen. Maar de kantonrechter is van oordeel dat daarvan geen sprake is. Dat de concurrent bezig is zijn activiteiten bij de opdrachtgever uit te bouwen, dat eerder werknemers van de werkgever bij de concurrent in dienst zijn getreden en dat de concurrent de werknemer heeft benaderd om bij hem in dienst te treden, zijn omstandigheden die de werknemer niet kunnen worden aangerekend. Het enkele feit dat de werknemer werkzaam is op de site van de opdrachtgever maakt nog niet dat hij meewerkt aan aantasting van de positie van de werkgever. Het project waarop de werknemer werkzaam is was reeds verworven toen de werknemer in dienst trad. Niet bewezen is dat de werknemer heeft meegewerkt aan het verloren gaan van andere opdrachten en de verwachting dat dit in de toekomst het geval zal zijn is voor de kantonrechter onvoldoende. Het vaste onderhoudscontract van de werkgever lijkt bovendien ook niet in gevaar te zijn.


Commentaar

Het bovenstaande vonnis van de kantonrechter toont aan hoe belangrijk het is om in zich daartoe lenende gevallen een concurrentiebeding (relatiebeding) overeen te komen. Weliswaar kan ook een werknemer zonder concurrentiebeding onrechtmatig concurreren, maar het bovenstaande geval toont aan dat dat niet zo gemakkelijk bewezen kan worden.