Werkgever aansprakelijk wegens niet-aanmelding werknemer voor verzekering WAO-gat

Werkgever aansprakelijk wegens niet-aanmelding werknemer voor verzekering WAO-gat
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2008 / 155
Vindplaats: Gerechtshof ’s-Gravenhage 21 augustus 2008, www.rechtspraak.nl, ljn: BE9188
Uitspraak

Op de arbeidsovereenkomst van een werkneemster van een beveiligingsbedrijf is de CAO voor de Technische Groothandel 1998-2000 van toepassing. Deze CAO verplicht de werkgever om aan de werknemers onder 58 jaar een WAO-gatverzekering aan te bieden en verplicht de werknemer om zich via de werkgever daarvoor te verzekeren. De kosten van deze verzekering zijn voor rekening van de werknemer.

Aan de werkneemster is bij de indiensttreding een aanmeldingsformulier voor de verzekering gegeven dat zij zo spoedig mogelijk moest inleveren. De werkneemster heeft dat niet gedaan. Op het loon van de werkneemster is wel de premie van de verzekering ingehouden.

Als op enig moment ontdekt wordt dat de werkneemster niet is aangemeld voor de verzekering, wordt geprobeerd de werkneemster alsnog aan te melden. De verzekeringsmaatschappij weigert die aanmelding echter met een beroep op de polisvoorwaarden die alleen een acceptatieplicht voorschrijven bij aanmelding binnen 45 dagen na indiensttreding.

Dat leidt tot een procedure bij de kantonrechter waarbij de werkneemster het beveiligingsbedrijf aansprakelijk stelt voor door haar te lijden schade. De kantonrechter wijst de vordering van de werkneemster toe, maar het beveiligingsbedrijf gaat in hoger beroep bij het gerechtshof omdat het van mening is aan haar zorgplicht te hebben voldaan door de verzekering aan de werkneemster aan te bieden.

Het gerechtshof is van mening dat de werkgever niet heeft voldaan aan zorgplicht die op haar als goed werkgever rust, omdat het de werkneemster niet heeft gewezen op het feit dat de verzekeraar na 45 dagen geen acceptatieplicht meer zou hebben en niet bij de werkneemster heeft geïnformeerd of zij afzag van de verplichte deelneming terwijl de werkgever wel premie op het loon van de werkneemster is gaan inhouden. Bovendien blijkt uit het aanmeldingsformulier dat de werkgever de werkneemster ook had kunnen aanmelden met een alleen door haar getekend aanmeldingsformulier. De nalatigheid van de werkneemster om het aanmeldingsformulier in te leveren valt daarbij zozeer in het niet dat de verplichting van de werkgever om schade te vergoeden daardoor niet wegvalt of wordt verminderd. Het vonnis van de kantonrechter wordt dan ook bekrachtigd.


Commentaar

Het komt nog wel eens voor dat een werkgever verzuimt een werknemer aan te melden voor een verzekering die op grond van CAO of arbeidsvoorwaarden verplicht is. Dat leidt al gauw tot aansprakelijkheid van de werkgever als het verzuim niet kan worden hersteld en schade optreedt. Uit het arrest van het hof blijkt dat dat zelfs het geval kan zijn als de werknemer zelf in gebreke blijft om het nodige te doen om tot verzekering te komen.