Werknemer moet na overtreding concurrentiebeding inzage geven in boekhouding

Werknemer moet na overtreding concurrentiebeding inzage geven in boekhouding
Datum: 00-00-0000
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2012 / 215
Vindplaats: Kantonrechter Utrecht 3 september 2012, www.rechtspraak.nl, LJN: BX6448
Uitspraak

Een werknemer die een concurrentiebeding overtreedt kan worden verplicht om stukken bekend te maken waaruit blijkt in welke mate het concurrentiebeding is overtreden.Wat was er aan de hand?

Bij een bedrijf was sinds 2001 een werknemer in dienst, die sinds 1 maart 2009 de functie van commercieel directeur had. Bij de werkgever was bekend dat de werknemer een eigen B.V. had. Tussen de werkgever en de werknemer bestond een concurrentiebeding in de vorm van een verbod om te werken voor cliënten van de werkgever, met uitzondering van cliënten waarover de werknemer bij aanvang van de arbeidsovereenkomst reeds beschikte. Op 11 maart 2011 heeft de werknemer een gesprek met een klant, dat leidt tot een offerte van de werkgever van 24 maart 2011. De offerte leidt echter niet tot een opdracht, naar later blijkt omdat de B.V. van de werknemer op 29 maart 2011 een lagere offerte heeft uitgebracht. Dat leidt tot een ontslag op staande voet per 8 december 2011. De werknemer berust in dat ontslag.

Omdat uit E-mailberichten van de werknemer blijkt dat de werknemer tijdens zijn dienstverband meer schade aan de werkgever heeft toegebracht, vordert de werkgever dat de werknemer de jaarstukken, BTW-aangiften en facturen van de laatste drie jaren ter inzage verstrekt aan een door de rechter aan te wijzen accountant die aan de rechter moet rapporteren, zodat de werkgever de omvang van die schade kan vaststellen.Hoe kwam de kantonrechter tot zijn beslissing?

De kantonrechter wijst deze vordering toe omdat voldaan is aan de eisen die de wet aan een dergelijke vordering stelt. Allereerst heeft de werkgever een rechtmatig belang nu uit E-mailberichten blijkt dat correspondentie over een offerteaanvraag is verzonden naar het LinkedIn account van de werknemer. Ook aan de eis dat het moet gaan om bepaalde bescheiden is voldaan. Eveneens gaat het om bescheiden die de rechtsbetrekking aangaan waarbij de werknemer partij is, waaraan volgens de kantonrechter niet afdoet dat het hier gaat om de B.V. van de werknemer omdat het begrip “rechtsbetrekking” ruim moet worden uitgelegd. Verder is overlegging van de gevraagde stukken noodzakelijk en kan bewijs niet op andere wijze worden verkregen. Tenslotte is van gewichtige redenen die in de weg staan aan de ver-plichting tot overlegging van de genoemde stukken niet gebleken.


Commentaar

De mogelijkheid om de wederpartij in een procedure te verplichten om bewijs te overleggen wordt in de praktijk niet vaak benut. Juist in geval van overtreding van een concurrentiebeding kan het echter zinvol zijn deze mogelijkheid te benutten. Het vonnis van de kantonrechter geeft goed aan, aan welke voorwaarden daartoe moet zijn voldaan. Van belang is vooral dat er een duidelijke en concrete aanleiding moet zijn om overlegging van bewijs te verlangen. Daarmee moeten zogenaamde “fishing-expeditions” van de eisende partij (“maar eens kijken of er dan wat uit komt”) worden voorkomen.