Werknemer moet bedrijfsarts machtigen om informatie op te vragen bij behandelende artsen

Werknemer moet bedrijfsarts machtigen om informatie op te vragen bij behandelende artsen
Datum: 23-08-2014
Uitgavejaar en uitgavenummer: 2014 / 243
Vindplaats: Kantonrechter Tilburg 3 juni 2014, nr. 2969661 VV EXPL 14-37, AR Updates nr. AR 2014-0553
Uitspraak

Tot de redelijke voorschriften die de werkgever in het kader van de re-integratie aan een arbeidsongeschikte werknemer kan geven, behoort ook het tekenen van een schriftelijke machtiging waarmee de bedrijfsarts medische informatie op kan vragen bij de artsen die de werknemer behandelen.
Een werkneemster die op 2 april 2012 ziek was uitgevallen, laat haar leidinggevende bij e-mailbericht van 17 januari 2014 weten dat haar herstel dusdanig is dat zij verwacht in maart 2014 haar werkzaamheden weer te kunnen hervatten. De werkgever antwoordt daarop dat de werkneemster eerst door de bedrijfsarts dient te worden beoordeeld alvorens zij tot re-integratie kan worden toegelaten. Op 26 februari 2014 wordt de werkneemster door de bedrijfsarts gezien. De werkneemster bericht dan dat zij met de bedrijfsarts heeft afgesproken dat zij vanaf 1 maart 2014 weer geleidelijk haar werk zal gaan hervatten, maar de bedrijfsarts stelt dat zij de werkneemster heeft aangeraden om nog niet tot werkhervatting over te gaan en dat zij eerst informatie wil opvragen bij de behandelende artsen, waartoe de werkneemster een machtiging moet ondertekenen. De werkgever deelt daarop bij brief van 14 maart 2014 mede dat de doorbetaling van loon tijdens ziekte zal worden stopgezet als de werkneemster de machtiging niet ondertekent. Desondanks tekent de werkneemster de machtiging niet, maar zij overlegt wel schriftelijke antwoorden van vragen die zij zelf aan de behandelaren heeft gesteld. De bedrijfsarts vindt de antwoorden op de vragen te summier en wil rechtstreeks en mondeling met de behandelaren kunnen overleggen. Wegens het niet tekenen van de machtiging stopt de werkgever de doorbetaling van het loon tijdens ziekte vanaf 19 maart 2014.
Als de werkneemster in kort geding doorbetaling van het loon vordert, wijst de kantonrechter deze vordering af. Het vragen van een machtiging om informatie op te vragen bij de behandelaren is volgens de kantonrechter een redelijk voorschrift dat de werkgever in het kader van de re-integratie aan de werkneemster kan geven. De bedrijfsarts moet niet alleen inzage krijgen in het medische dossier van de werkneemster, maar er moet ook mondeling overleg tussen de bedrijfsarts en de behandelaren mogelijk zijn. Het verweer van de werkneemster dat zij geen enkel vertrouwen meer in de bedrijfsarts heeft, is volgens de kantonrechter onvoldoende onderbouwd en geen reden om de machtiging niet te tekenen.


Commentaar

Dat de werkgever in deze zaak de werkneemster niet wilde toelaten om het werk te hervatten, zal zijn voortgekomen uit de vrees dat zij opnieuw gedurende 104 weken het loon tijdens ziekte moet doorbetalen als de werkneemster, die zich kort voor het einde van de oorspronkelijke periode van 104 weken hersteld meldde, na meer dan vier weken volledig hersteld te zijn geweest opnieuw ziek zou uitvallen. Op goede gronden heeft de werkgever dan ook van de werkneemster verlangd dat haar re-integratiemogelijkheden eerst door de bedrijfsarts zouden worden beoordeeld.