Overzicht wetgevende maatregelen

Jaar en kwartaal
2013, 2e kwartaal
Nummer
10

De stand van zaken van de volgende wetsvoorstellen is als volgt:

  • Voorstel van wet van het lid Van Gent (Groen Links) tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Babyverlof), wetsvoorstel nr. 32659

o      uitbreiding van kraamverlof van twee dagen naar twee weken

In behandeling bij de Tweede Kamer.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen maart 2011.

  •  Voorstel van wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)

o      wijzigingen van diverse verlofvormen

 In behandeling bij Tweede Kamer.

 Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen september 2011.

  • Voorstel van wet van de leden Van Gent en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel weken te bevorderen, wetsontwerp nummer 32889, d.d. 9 september 2011

o      recht op thuiswerk

 In behandeling bij Tweede Kamer.

 Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011. 

  • Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders), wetsvoorstel nummer: 33258 d.d. 14 mei 2012

o      behandeling van meldingen van misstanden door klokkenluiders door Nationale Ombudsman

o      ontslagbescherming van klokkenluiders

In behandeling bij de Tweede Kamer.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2012.

  • Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2013), wetsontwerp nummer 33556 d.d. 23 februari 2013

o     Wijziging termijn indienen aanvraag WIA-uitkering

           Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen maart 2013.

  •  Wijzigingvan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht, wetsvoorstel nr. 33623

o     Recht op minimumloon bij overeenkomst van opdracht

           Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2013.