Overzicht wetgevende maatregelen

Jaar en kwartaal
2011, 4e kwartaal
Nummer
11

De stand van zaken van de volgende wetsvoorstellen is als volgt:

 • Anticumulatie Ziektewetuitkering en WW-uitkering:
  - indien een werkloze werknemer ziek wordt, wordt de hele duur van de Ziektewetuitkering in mindering gebracht op de resterende duur van de WW-uitkering
  - invoering loonsanctie en verhaalssanctie voor vangnetters
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2010.

Op 7 april 2011 aangenomen door Tweede Kamer nadat bij nota van wijziging de hierboven als eerstgenoemde maatregel (wegens bezwaren van de PVV tegen aantasting het recht op WW-uitkering) uit het wetsvoorstel was gehaald. Op 31 mei 2011 aangenomen door Eerste Kamer. Ingevoerd per 1 juli 2011 onder de gewijzigde naam Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld (wet van 6 juni 2011, Staatsblad 2011, 299). 

 • Voorstel van wet van het lid Van Gent (Groen Links) tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Babyverlof), wetsvoorstel nr. 32659
  - uitbreiding van kraamverlof van twee dagen naar twee weken
In behandeling bij de Tweede Kamer.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen maart 2011.

 • Voorstel van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze wet (wetsontwerp nr. 32718)
  - ook meetellen van werknemers die op andere wijze (met name met wederzijds goedvinden) worden ontslagen meetellen bij de berekening van het aantal van twintig werknemers waarbij verplichting gaat gelden om melding te doen van collectief onstlag
Aangenomen door Eerste Kamer op 15 november 2011.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen maart 2011.

 • Voorstel van wet Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat van 65 naar 66 jaar (Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar) (32767)
  - verhoging van pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 66 jaar
In behandeling bij Tweede Kamer. Wordt ingetrokken.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2011.

 • Voorstel van wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)
  - wijzigingen van diverse verlofvormen

In behandeling bij Tweede Kamer. 

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen september 2011.

 • Voorstel van wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, wetsontwerp nr. 32872 d.d. 2 september 2011
  - boete voor werkgever die werknemers inleent van uitzendbureau dat niet als zodanig in handelsregister is ingeschreven
In behandeling bij Tweede Kamer. 

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.

 • Voorstel van wet van de leden Van Gent en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel weken te bevorderen, wetsontwerp nummer 32889, d.d. 9 september 2011
  - recht op thuiswerk
In behandeling bij Tweede Kamer.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.

 • Voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2012), wetsontwerp nummer 33015 d.d. 26 september 2011
  - bij aanvraag van een uitkering in verband met zwangerschap of bevalling geen verklaring verloskundige meer overleggen
  - uitsluitend per 1 januari van een kalenderjaar toestemming verlenen om eigenrisicodrager te worden
  - premiekorting oudere werknemer ook berekenen over premies voor de sectorfondsen
  - wijziging regeling van de termijnen zoals die geldt bij aanvragen van WIA-uitkering en opleggen van loonsanctie
  - afschaffing van de verplichting van het UWV om een werknemer met IVA-uitkering geringe kans op herstel vijf jaar jaarlijks te herbeoordelen
Door Eerste Kamer aanvaard op 29 november 2011.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen, wetsontwerp nummer 33050 d.d. 14 oktober 2011
  - verduidelijking ten aanzien van stellen van vragen ten aanzien van gezondheid en ziekteverzuim bij sollicitaties
In behandeling bij Tweede Kamer. 

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.

 • Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW), wetsontwerp nummer 33046 d.d. 12 oktober 2011
  - verhoging AOW-gerechtigde leeftijd naar 66 jaar
  - koppeling van de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting
  - verhoging van het AOW-pensioen;
  - mogelijkheid om het AOW-pensioen flexibel op te nemen
In behandeling bij Tweede Kamer. 

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.

 • Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid, wetsvoorstel van 16 september 2011, nummer 32895
  - recht op gelijke behandeling van uitzendkrachten
  - herintroductie in wet van belemmeringsverbod
In behandeling bij Tweede Kamer. 

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.