Formulier van UWV voor aanvragen van herbeoordeling

Jaar en kwartaal
2017, 4e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:


In een aan werkgevers verzonden nieuwsbrief meldt het UWV dat werkgevers voortaan ook een herbeoordeling van de gezondheid van een (ex-) werknemer kunnen aanvragen als de gezondheid van deze (ex-) werknemer verbetert of verslechterd.

Het UWV heeft daarbij een formulier vastgesteld. In de nieuwsbrief en op zijn site geeft het UWV aan dat de werkgever de aanvraag goed moet onderbouwen. Voor het aanvragen van een herbeoordeling zou wel een aanleiding moeten bestaan. De indruk wordt gewekt dat (in een gesloten envelop) medische informatie van de bedrijfsarts moet worden meegezonden.

In werkelijkheid was de werkgever altijd al gerechtigd om een herbeoordeling aan te vragen, hoeft daarvoor het formulier van het UWV niet te worden gebruikt en kan het aandragen van medische informatie niet van de werkgever worden verlangd.

Dat een werkgever een herbeoordeling kan aanvragen vloeit voort uit het feit dat de werkgever belanghebbende is bij de WGA-uitkering van de (ex-) werknemer. In het verleden heeft de Centrale Raad van Beroep werkgevers vaak voorgehouden dat zij een herbeoordeling hadden kunnen aanvragen, bijvoorbeeld in uitspraken van:

  • CRvB 24 februari2005, ECLI:NL:CRVB:2005:AT3109
  • CRvB 21 november 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BG5792.

Een wettelijke bepaling die het gebruik van het formulier van het UWV voorschrijft ontbreekt. In de praktijk blijkt het van belang om de aanvraag voor een herbeoordeling goed te formuleren, bijvoorbeeld door aan te geven dat bij intrekking van de WGA-uitkering niet alleen de huidige situatie moet worden beoordeeld maar ook moet worden onderzocht vanaf welk moment sprake was van arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% dan wel van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.

Tenslotte is in de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep erkend dat van een werkgever niet kan worden verlangd dat hij medische informatie naar voren brengt:

  • CRvB 1 augustus 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BD9589;
  • CRvB 17 juli 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BJ3969.

Aanvragen voor een herbeoordeling kunnen op elk gewenst moment worden ingediend (mits niet onredelijk kort na een vorige beoordeling), behoeven geen onderbouwing met medische gegevens, kunnen ook zonder formulier worden ingediend en kunnen worden voorzien van nadere verzoeken aan het UWV, zoals het verzoek om bij het vaststellen van een mate van arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% dan wel van volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid te verzoeken om vast te stellen vanaf welke datum daarvan sprake is, teneinde aldus schadevergoeding of compensatie te krijgen voor een te lang toegekende WGA-uitkering.