Risico-inventarisatie voor kleine werkgever gemakkelijker

Jaar en kwartaal
2010, 2e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 april 2010, nummer 10/005Op grond van artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht om "in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast te leggen welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt ("risico-inventarisatie en -evaluatie”). Vervolgens moet een plan van aanpak worden gemaakt waarin de in verband met die risico’s te nemen maatregelen worden beschreven. De werkgever moet de risico-inventarisatie en -evaluatie zo vaak aanpassen als de daarmee opgedane ervaring, de gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.

Op grond van artikel 12 lid 5 van de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever met de werknemers over de risico-inventarisatie en -evaluatie overleggen als in de onderneming in de regel minder dan tien personen werkzaam zijn en er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is.

Bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie moet de werkgever zich laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers, of indien er geen mogelijkheden zijn deze bijstand binnen het bedrijf te organiseren, door één of meer deskundige personen (artikel 13 leden 1-3 Arbeidsomstandighedenwet). In de regel betekent dit dat de arbodienst moet worden ingeschakeld. Voor werkgevers met maximaal 25 werknemers geldt echter op grond van lid 10 een afwijkende regeling, die het mogelijk maakt dat de werkgever zelf bijstand verleent bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze moet dan wel over voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikken om die taak naar behoren te vervullen. 

De risico-inventarisatie en -evaluatie moet ook dan echter op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 1 van de Arbeidsomstandighedenwet ook nog worden getoetst door een arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts. Dat hoeft echter niet als in de onderneming door werknemers arbeid wordt verricht voor in totaal niet meer dan 40 uur of indien in de onderneming als regel maximaal 25 werknemers werkzaam zijn. In het laatste geval moet dan wel bij het opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie gebruik zijn gemaakt van een model (artikel 14 lid 12). 

De regering heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor werkgevers met maximaal 25 werknemers vanaf 1 januari 2011 de risico-inventarisatie en -evaluatie zelf kunnen opstellen én toetsen als zij daarvoor gebruik maken van een in hun branche erkend systeem. In het persbericht wordt een en ander beschreven als een verlaging van de administratieve lasten ten opzichte van de bestaande situatie, waarin toetsing door een deskundige niet nodig zou zijn als gebruik gemaakt zou worden van een model in de CAO. In feite lijkt het verschil met de huidige regeling echter niet groot.

Werknemers krijgen ook het recht om de risico-inventarisatie en -evaluatie in te zien.

Het wetsvoorstel is naar de Raad van State verzonden en wordt openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.