IVA-uitkering


Wat is een IVA-uitkering?


Een werknemer die bijna twee jaar ziek is en daardoor niet meer of minder kan werken, kan als arbeidsongeschikt aangemerkt worden en krijgt dan onder de WIA een uitkering. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn. Binnen de laatste groep wordt vervolgens nog onderscheid gemaakt tussen werknemers die duurzaam arbeidsongeschikt zijn en werknemers die niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen namelijk een IVA-uitkering (IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten). Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en werknemers die volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn, krijgen een WGA-uitkering. 

Voor de werkgever maakt dit veel verschil: de WGA-uitkering moet als eigenrisicodrager zelf worden betaald c.q. heeft invloed op de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie, terwijl de werkgever niets betaald voor een IVA-uitkering, waardoor die geen nadelige financiële gevolgen heeft. Ook voor de werknemer maakt het verschil: een WGA-uitkering is maximaal 70% van het dagloon, terwijl een IVA-uitkering 75% van het dagloon bedraagt. Bovendien gelden voor de IVA-uitkering geen re-integratieprikkels en voor de WGA-uitkering wel. 

Om duurzaam arbeidsongeschikt te zijn moet sprake zijn van een medische stabiele of verslechterende situatie, dan wel een medische situatie waarbij op lange termijn (vijf jaar) slechts een geringe kans op herstel bestaat. Daarbij moet niet alleen worden beoordeeld of in medische zin al dan niet sprake is van een meer dan geringe kans op verbetering, maar ook of die verbetering in arbeidsdeskundige zin kan leiden tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 80-100%.  

Een IVA-uitkering forceren?


Heeft het zin om bezwaar te voeren tegen de toekenning van een WGA-uitkering om te forceren dat een IVA-uitkering toegekend wordt?


Uit het jaarverslag 2017 blijkt dat in 2018 sprake was van ruim 178.000 lopende WGA-uitkeringen. Van de lopende WGA-uitkeringen was krap een derde (55.700) gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ruim twee derde (123.000) volledig arbeidsongeschikt. Van deze volledig arbeidsongeschikte werknemers ontvangen er 98.000 een IVA-uitkering.  

In 2017 werden in totaal 10.481 nieuwe IVA-uitkeringen toegekend. 10.100 daarvan zijn ingestroomd vanuit een WGA-uitkering. Dit sluit aan bij de verwachtingen van het UWV uit het verleden, waarbij zij aangaven een beweging te verwachten van de WGA naar de IVA omdat voor een deel de arbeidsongeschiktheid alsnog als duurzaam zal worden beoordeeld. 

Als werkgever zal u op dat moment echter al een belangrijk deel van de lasten van de WGA-uitkering hebben gedragen. Die lasten worden niet met terugwerkende kracht gecorrigeerd als later alsnog een IVA-uitkering wordt toegekend. Het is daardoor voor u als werkgever goed om (juist ook in deze gevallen) de besluiten tot toekenning van een WGA-uitkering te laten toetsen teneinde na te gaan of wel of niet sprake is van een meer dan geringe kans op herstel. Als werkgever moet u dan wel binnen zes weken na toekenning van de WGA-uitkering bezwaar maken tegen deze beslissing (eventueel ook tegen beslissingen omtrent de voortzetting van een WGA-uitkering na herbeoordeling).

Kunnen wij u helpen bij het omzetten van een WGA-uitkering in een IVA-uitkering? 


Wilt u meer weten over hoe onze advocaten u bij kunnen staan wanneer u een arbeidsongeschikte werknemer in dienst hebt, bijvoorbeeld door het voeren van bezwaar? Kijk dan hier voor meer informatie over onze dienstverlening.  Omdat het voor u als werkgever niet direct duidelijk is of het zinvol is om bezwaar in te stellen (omdat u geen inzicht krijgt in de redenen van het UWV om de uitkering toe te kennen) kunnen wij tevens (voor een vast bedrag) met een WGA-scan voor u onderzoeken op welke gronden bezwaar gevoerd kan worden en wat de kans van slagen van het bezwaar zou zijn.