Aftrekbaarheid (bij berekening van loon voor inhouding van loonheffing) van op werknemer verhaalde deel van gedifferentieerde WGA-premie (uitspraak recht-bank Haarlem 6 mei 2008)

Jaar en kwartaal
2008, 2e kwartaal
Nummer
1

Bronnen:

  • uitspraak rechtbank Haarlem 6 mei 2008, www.rechtspraak.nl, ljn: BD1359 
 Ingevolge artikel 34 lid 1 van de Wet financiering sociale verzekeringen is de gedifferentieerde WGA-premie een werkgeverspremie. Ingevolge lid 2 kan (!) de werkgever echter de door hem verschuldigde gedifferentieerde WGA-premie onder bij ministeriële regeling te bepalen voorwaarden voor ten hoogste de helft op de werknemer verhalen.

In de Toelichting op de Regeling Wfsv, Staatscourant 13 december 2005, nr. 242 staat dat dit verhaal dient te worden gepleegd op het netto loon. De Regeling Wfsv zelf bevat echter geen bepaling hieromtrent. 

De rechtbank Haarlem heeft bepaald dat de WGA-premie deel uitmaakt van het door de werkgever aan de werknemer betaalde loon (negatief loon) omdat de mogelijkheid tot verhaal van de premie zijn oorzaak vindt in de dienstbetrekking en het verhaal een direct nadeel voor de werknemer betekent, waar niets tegenover staat (de WIA-uitkering krijgt een werknemer ook als de gedifferentieerde WGA-premie niet voor de helft op de werknemer wordt verhaald).

Te verwachten valt dat de Belastingdienst hoger beroep (eventueel gevolgd door cassatieberoep) zal instellen. Gelet op het risico dat de uitspraak geen stand houdt, doen werkgevers er verstandig aan voorlopig uit te gaan van verhaal op het netto loon. Indien de uitspraak van de rechtbank Haarlem wordt vernietigd, zou immers naheffing dienen plaats te vinden, in welk geval geen verhaal op de werknemer meer mogelijk is (artikel 20 lid 2 Wfsv). Eventueel kan de werknemer de op hem verhaalde gedifferentieerde WGA-premie als negatief loon opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting. Werkgevers kunnen eventueel wel het bruto loon verlagen in ruil voor de afspraak af te zien van verhaal van de gedifferentieerde WGA-premie.