Anticumulatie WW- en ZW-uitkering

Jaar en kwartaal
2010, 3e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:

  • Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) (wetsvoorstel 32464 d.d. 27 augustus 2010)De regering heeft bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend als gevolg waarvan de duur van de WW-uitkering voortaan niet meer wordt verlengd met de periode waarin een werkloze werknemer ziek is. 

Sinds de invoering van de Wet wijziging WW-stelsel op 1 mei 2007 is het zo dat het recht op WW-uitkering eindigde als de werkloze werknemer ziek werd (uitsluitingsgrond van artikel 19 lid 1 sub a WW (oud)). De werknemer had dan recht op een Ziektewetuitkering en soupeerde de duur van zijn WW-uitkering op die manier als het ware niet op. 

Per 1 mei 2007 is dat gewijzigd om te voorkomen dat bij elke kortdurende ziekte binnen het UWV steeds opnieuw overdracht van dossiers moest plaatsvinden. Vanaf die datum bestaat weliswaar nog steeds recht op Ziektewetuitkering, maar blijft de werkloze werknemer die ziek is in de eerste dertien weken nog een WW-uitkering ontvangen. Als de werkloze werknemer dan na meer dan dertien weken van zijn ziekte herstelt, herleeft zijn WW-recht en eindigt dat WW-recht zoveel later dan de oorspronkelijke einddatum als de periode waarover ziekengeld is betaald. Per saldo kan de werkloze werknemer dan bij ziekte dus dertien weken van de duur van zijn WW-uitkering verspelen (artikel 43 WW, artikel 20 lid 6 WW en artikel 29 lid 2 sub d onderdeel 1 ZW).

Vanaf de invoering van het wetsvoorstel wordt de hele duur van de Ziektewetuitkering in mindering gebracht op de resterende duur van de WW-uitkering. Een uitzondering op deze regel geldt voor werknemers die een Ziektewetuitkering ontvangen wegens orgaandonatie, ziekte gerelateerd aan zwangerschap of bevalling of de no-risk polis (artikelen 29 lid 2 onder e, f en g van de Ziektewet). Dit laatste dient ertoe om te voorkomen dat degene die al vóór het einde van de arbeidsovereenkomst een Ziektewetuitkering kregen, deze zouden kunnen verliezen doordat ze werkloos worden.

De anticumulatie geldt alleen voor nieuwe ziektegevallen na inwerkingtreding van de wetswijziging. De eerste ziektedag is daarvoor bepalend. Invoering van de wet wordt beoogd per 1 januari 2011, maar omdat het UWV zijn computersystemen eerst nog hierop moet aanpassen zal het betreffende onderdeel van de wet niet eerder dan op 1 juli 2011 in werking treden.