Bijzondere waarde van rapporten van verzekeringsartsen van UWV

Jaar en kwartaal
2021, 4e kwartaal
Nummer
10
Bij arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen baseert het UWV zijn standpunt op rapportages van zijn verzekeringsartsen. Voorheen was de Centrale Raad van Beroep van mening dat aan deze rapportages bijzondere waarde toekwam in die zin dat het UWV zijn standpunt daarop mocht baseren als die rapportages op zorgvuldige wijze tot stand gekomen waren, geen inconsistenties bevatten en concludent waren. Als besluiten van het UWV in beroep werden aangevochten was het aan degene die beroep instelde om aannemelijk te maken dat aan die eisen niet was voldaan of om met inschakeling van een medisch deskundige aan te tonen dat het medisch oordeel van de verzekeringsarts van het UWV onjuist was.

De Centrale Raad van Beroep is echter teruggekomen op zijn jurisprudentie ten aanzien van de bijzondere waarde van de rapportages van de verzekeringsartsen van het UWV. Dat houdt verband met de uitspraak die het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 8 oktober 2015 heeft gedaan in het Korošec-arrest. Volgens dit arrest kan er sprake zijn van strijd met het uit artikel 6 van het Europese verdrag voor de rechten van de mens (recht op een eerlijk proces) voortvloeiende vereiste van de "equality of arms” als de rechter zijn standpunt zonder meer baseert op de rapportages van de verzekeringsartsen van het UWV. De verklaring van een medisch deskundige heeft immers waarschijnlijk doorslaggevende invloed op de beslissing van de rechter, omdat de rechter op medisch gebied waarschijnlijk niet deskundig is, zodat die verklaring beschouwd moet worden als een essentieel deel van het bewijsmateriaal. 

Het vereiste van de equality of arms brengt met zich mee dat elke partij een redelijke gelegenheid moet hebben om zijn argumenten aan de rechter voor te leggen onder voorwaarden die hem niet in een wezenlijk nadeligere positie plaatsen ten opzichte van de wederpartij. Gebrek aan onpartijdigheid van de deskundige kan daarom volgens het EHRM aanleiding geven tot schending van het beginsel van de "equality of arms”. 

Bij deze uitspraak van het EHRM past het niet om nog uit te gaan van de bijzondere waarde van de rapportages van de verzekeringsartsen van het UWV.

Verder lezen?

De bovenstaande tekst is een beknopte versie van het artikel. De volledige inhoud van dit artikel is alleen toegankelijk voor deelnemers aan het arbeidsrecht abonnement© met een plus abonnement of top abonnement. U kunt hieronder inloggen om het artikel te lezen.

Via dit formulier kunt u zich aanmelden voor het arbeidsrecht abonnement© of kunt u uw bestaande abonnementsvorm wijzigen.

Indien u deelnemer aan het arbeidsrecht abonnement© bent, kunt u hieronder inloggen om het artikel te lezen.