Recht op kennisname door werkgever van arbeidsgehandicaptenstatus van werknemer?

Jaar en kwartaal
2012, 1e kwartaal
Nummer
2

Bronnen:

  • Rechtbank Haarlem 23 december 2011, www.rechtspraak.nl, LJN: BV1711
  • Rechtbank ’s-Hertogenbosch van 1 december 2011, LJN: BU6798
  • artikel 73 SUWI
  • artikel 5.13 Besluit SUWIHet UWV heeft twee procedures over de vraag of het UWV gehouden is om aan de werkgever mede te delen welke werknemers arbeidsgehandicapt zijn (een structurele functionele beperking hebben in de zin van de wet WIA) gewonnen.

Op grond van de wetsgeschiedenis zijn de rechtbanken Haarlem en ’s-Hertogenbosch van mening dat het UWV deze gegevens uit oogpunt van privacybescherming niet aan werkgevers mag verstrekken. In het verleden verstrekte het UWV deze gegevens wel, maar het is hiermee gestopt omdat men vond dat men in strijd met de wet zou handelen door dat te doen. In dat standpunt wordt het UWV nu dus door de rechtbanken gesteund.

In de praktijk ondervinden werkgevers van het nieuwe standpunt van het UWV vooral hinder als zij eigenrisicodrager willen worden voor de WGA. Dan is het van belang te bepalen welke werknemers vallen onder het zogenaamde "inlooprisico”, dat wil zeggen: werknemers die al arbeidsongeschikt waren vóór de ingangsdatum van het eigenrisicodragen, aangezien de werkgever de eventuele WGA-uitkering van deze werknemers wel zelf zou moeten betalen terwijl een verzekeraar de betaling van deze WGA-uitkeringen niet, of alleen tegen een hogere premie, zou willen dekken. Werkgevers zullen het inlooprisico daardoor voortaan moeten bepalen aan de hand van hun eigen administratie. Zij moeten dan nagaan of er werknemers in dienst zijn of zijn geweest die tijdens hun dienstverband met arbeidsongeschikt zijn geworden en waaraan later een WGA-uitkering is toegekend. Dat laatste gegeven zou aan de werkgever bekend moeten zijn, omdat het UWV van de beslissing tot toekenning van de WGA-uitkering een kopie aan de werkgever moet toezenden. In de praktijk blijkt het UWV met dat laatste nogal eens in gebreke te blijven. Wellicht dat het UWV aansprakelijk te stellen zou zijn voor schade die in de vorm van een onverzekerd inlooprisico ontstaat, als het UWV verzuimt tijdig een kopie van beslissing omtrent de toekenning van een WGA-uitkering aan de werkgever toe te zenden.