Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas


Werkgevers moeten ook in 2016 aan de belastingdienst de zogenaamde "gedifferentieerde premie Werkhervattingskas” te betalen.

Kleine, middelgrote en grote werkgevers

Voor kleine werkgevers (premieplichtige loonsom 2014 ≤ € 319.000) wordt de hoogte van de gedifferentieerde premie per sector vastgesteld.

Voor grote werkgevers (premieplichtige loonsom 2014 > € 3.190.000) en middelgrote werkgevers (premieplichtige loonsom > € 319.000 maar ≤ € 3.190.000) geldt echter dat de gedifferentieerde premie voor 2016 geheel (grote werkgevers) dan wel gedeeltelijk (middelgrote werkgevers) wordt vastgesteld op basis van het bedrag van de Ziektewet- respectievelijk WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers dat in 2014 door het UWV aan (ex-) werknemers werd uitbetaald.

Drie premiecomponenten

De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit drie premiecomponenten die samen de gedifferentieerde premie vormen:    
  • de premiecomponent WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen ("WGA-vast”);  
  • de premiecomponent WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen ("WGA-flex”); 
  • de premiecomponent ZW-lasten ("ZW”).
Elke premiecomponent wordt beïnvloed door een ander soort uitkeringen.

Gevolgen premiedifferentiatie

De gevolgen die de uitbetaling van een uitkering in 2014 heeft op de in 2016 te betalen gedifferentieerde premie zijn niet te onderschatten. Een voorbeeld maakt het beste duidelijk hoe groot de gevolgen zijn zodra een uitkering de hoogte van de premie beïnvloedt en dus meer dan de wettelijke minimumpremie moet worden betaald. In het voorbeeld gaan wij uit van een grote werkgever met een loonsom die jaarlijks met 3% stijgt. Deze werkgever betaalt in 2016 het volgende bedrag aan stijging van de gedifferentieerde premie als gevolg van de betaling in 2014 door het UWV van een uitkeringsbedrag van € 10.000 aan een (ex-) werknemer:
  • WGA-vast: € 16.300
  • WGA-flex: € 23.300
  • ZW: € 15.600

Bij alle premiecomponenten is het bedrag van de premiestijging in 2016 dus aanzienlijk hoger dan het bedrag aan uitkering van € 10.000 in 2014 dat tot die premiestijging aanleiding gaf!

Eigenrisicodragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.