Nieuwe kansen


De gewijzigde wetgeving ter zake van het WGA-eigenrisicodragen per 1 januari 2017 biedt aan (middel)grote werkgevers nieuwe kansen om te besparen op de kosten van arbeidsongeschikte werknemers.

(Middel)grote werkgevers doen er daarom goed aan om zich te beraden op hun positie per 1 januari 2017. Werkgevers die al eigenrisicodrager zijn zullen van hun verzekeraar een nieuw verzekeringsvoorstel ontvangen vanwege het WGA-flex risico dat aan de verzekering moet worden toegevoegd. Werkgevers die nog geen eigenrisicodrager zijn dienen te overwegen of zij niet beter eigenrisicodrager kunnen worden, met name als er al WGA-uitkeringen die de hoogte van de gedifferentieerde premie (gaan) beïnvloeden. Daartoe zullen zij aan één of meer verzekeraars een verzekeringsvoorstel moeten vragen.

Werkgevers die per 1 januari 2017 WGA-eigenrisicodrager willen worden, dienen daartoe vóór 1 oktober 2016 een aanvraag bij de belastingdienst in te dienen.

Werkgevers die op dit moment al WGA-eigenrisicodrager zijn, kunnen bij wijze van uitzondering nog tot 1 januari 2017 een nieuwe garantie laten stellen (van de oorspronkelijke verzekeraar of van een nieuwe verzekeraar).  Let op:
Als dan geen nieuwe garantie is gesteld, is de werkgever geen eigenrisicodrager meer en is hij verplicht om gedurende drie jaar de mogelijk zeer hoge gedifferentieerde premie Werkhervattingskas aan de belastingdienst te betalen!
Of een werkgever die al WGA-eigenrisicodrager is daadwerkelijk kan profiteren van de door de regering geboden tot 1 januari 2016 verlengde mogelijkheid om een garantie te doen stellen is de vraag. Deze garantie is vrijwel steeds gekoppeld aan het bestaan van een verzekering. Als de verzekeraar als voorwaarde aan het aanvaarden van een verzekeringsvoorstel verbindt dat de werkgever ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet moet zijn (hetgeen niet vreemd is omdat anders geen grip bestaat op de re-integratie tijdens de eerste 104 weken van de flexwerkers) en als de werkgever nog geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet is, zou de werkgever de garantie niet kunnen doen stellen omdat hij niet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een verzekering zal kunnen voldoen. Het eigenrisicodragen voor de Ziektewet dient namelijk nog steeds wel vóór 1 oktober 2016 worden aangevraagd, wil het per 1 januari 2017 kunnen ingaan.

Wat moet een werkgever doen om van een verzekeraar een interessant verzekeringsvoorstel te krijgen?

De verwachting is dat verzekeraars alleen verzekeringsvoorstellen (tegen een financieel interessante premie) zullen doen indien zij voor de verzekeraar een verantwoord risico vormen. Verzekeraars schatten dit risico in mede op basis van het schadeverleden van de werkgever. Hoe groter de werkgever is, hoe zwaarder het schadeverleden meeweegt. Daarom doen werkgevers er goed aan om hun schadelast te beperken. Dat kan door actief casemanagement uit te oefenen op de bestaande WGA-gerechtigde werknemers. Het aanvragen van herbeoordelingen bij het UWV en het maken van bezwaar tegen beslissingen van het UWV betreffende de toekenning, voortzetting of intrekking van de WGA-uitkeringen van deze (ex-) werknemers is in de praktijk een zeer effectief middel gebleken om de WGA-schadelast te beperken. Daarnaast is het zaak om een doeltreffend re-integratiebeleid op te zetten voor zowel werknemers als ex-werknemers. Dit laatste is uitsluitend mogelijk als de werkgever ook eigenrisicodrager is voor de Ziektewetuitkeringen van zijn ex-werknemers.

Een werkgever dient derhalve het nodige aan "huiswerk” te hebben gedaan om een gunstig verzekeringsvoorstel van een verzekeraar te krijgen. Het zal duidelijk zijn dat de werkgever die tot kort voor 1 oktober 2016 wacht met het indienen van een aanvraag om per 1 januari 2017 eigenrisicodrager te worden, niet hoeft te rekenen op een zo gunstig mogelijk verzekeringsvoorstel. Na de zomer wordt bovendien grote drukte verwacht bij verzekeraars en werkgevers die onvolledige informatie aanleveren zullen al snel onderop de stapel verdwijnen. Wij raden (middel)grote werkgevers dan ook aan om zo snel mogelijk actie te nemen en zich nu al te beraden op hetgeen hen te doen staat om per 1 januari 2017 in de meest gunstige positie te verkeren als het gaat om beperking van de enorme kosten van arbeidsongeschikte (ex-) werknemers.

Hoe kunnen wij u helpen om die besparingen te bereiken?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. (Michèle) Sonneveld Rccm van ons kantoor.