Vindplaatsen


 • Wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans), Tweede Kamer 2018-2019, nummer 35074
 • Ontwerpbesluit houdende regels met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming vanwege pensionering of ziekte of gebreken van de werkgever (Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming)
 • Ontwerpbesluit houdende nadere regels over oproepovereenkomsten
 • Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding in verband met de invoering van het recht op transitievergoeding vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding teneinde het mogelijk te maken inzetbaarheidskosten op de transitievergoeding in mindering te brengen indien verworven kennis en vaardigheden zijn aangewend om een andere functie bij de werkgever uit te oefenen
 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en afschaffing van de sectorfondsen
 • Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen
 • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 8 november 2018 inzake contracting, Tweede Kamer 2018-2019, 35074, nummer 5
 • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 23 november 2018 inzake tussentijdse evaluatie overbruggingsregeling transitievergoeding, Tweede Kamer 2018-2019, 34351, nummer 21
 • Nieuwsbericht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake instelling Commissie Regulering van werk, 7 november 2018
 • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 26 november 2018 inzake voortgang uitwerking maatregelen "werken als zelfstandige”,
 • Nieuwsbericht van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verdere voortgang wetgeving zelfstandig ondernemerschap, 27 november 2018