Overzicht wetgevende maatregelen

Jaar en kwartaal
2011, 1e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

 • Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (wetsvoorstel nr. 32465 d.d. 27 augustus 2010)
 • Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) (wetsvoorstel 32464 d.d. 27 augustus 2010)
 • Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezeker-heidswetgeving), wetsontwerp nr. 32421
 • Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011), wetsontwerp 32520
 • Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet ten aanzien van de risico-inventarisatie en evaluatie en enkele technische wijzigingen in deze wet en in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met de vierde tranche van de Awb, wetsontwerp nummer 32397

De stand van zaken van de volgende wetsvoorstellen is als volgt:

 • Aanpassing regeling vakantiedagen:
  - recht op opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte zo lang als recht op loon bestaat (104 weken) in plaats van tijdens laatste zes maanden
  -invoering vervaltermijn van anderhalf jaar (zes maanden na einde van kalenderjaar) voor wettelijke minimum aantal vakantiedagen
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen september 2010.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 16 december 2010; thans in behandeling bij de Eerste Kamer.

 • Anticumulatie Ziektewetuitkering en WW-uitkering:
  - indien een werkloze werknemer ziek wordt, wordt de hele duur van de Ziektewetuitkering in mindering gebracht op de resterende duur van de WW-uitkering
  - invoering loonsanctie en verhaalssanctie voor vangnetters
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2010.

Nog in behandeling bij de Tweede Kamer wegens weerstand van PVV tegen aantasting recht op WW-uitkering. Beoogde invoeringsdatum verschoven naar 1 juli 2011.

 • Harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving:
  - vervallen van de mogelijkheid tot weigering van ZW- of WIA-uitkering bij ar-beidsongeschiktheid bij aanvang van de verzekering
  - gewijzigde regeling samenloop ZW-uitkering en WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering
  - gewijzigde regeling nawerking ZW-uitkering en WIA-uitkering
  - gewijzigde regeling ziekmelding
  - gewijzigde regeling overlijdensuitkering in werknemersverzekeringen
  - wijziging van aantal werkdagen per jaar bij berekening van maximum premieloon en franchise
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2010.

Wet van 23 december 2010, Staatsblad 2010, nummer 867. Inwerkingtreding (Besluit van 23 december 2010, Staatsblad 2010, nummer 868) grotendeels per 1 januari 2011. 

 • Verzamelwet SZW 2011
  - loonsanctie wordt verlengd met periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2010.

Wet van 16 december 2010, Staatsblad 2010, nummer 838. Inwerkingtreding (Besluit van 23 december 2010, Staatsblad 2010, nummer 839) grotendeels per 1 januari 2011.

 • Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet
  - risico-inventarisatie voor kleine werkgever gemakkelijker
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2010.

Wet van 23 december 2010, Staatsblad 2011, nummer 8. Inwerkingtreding (Besluit van 2 februari 2011, Staatsblad 2011, nummer 55) per 1 april 2011.