Overzicht wetgevende maatregelen

Jaar en kwartaal
2011, 2e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

 • Voorstel van wet houdende het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen en de aanpassing van enige artikelen in de regeling voor vakantie en verlof in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (wetsvoorstel nr. 32465 d.d. 27 augustus 2010)
 • Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet) (wetsvoorstel 32464 d.d. 27 augustus 2010)
De stand van zaken van de volgende wetsvoorstellen is als volgt:
 • Aanpassing regeling vakantiedagen:
  - recht op opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte zo lang als recht op loon bestaat (104 weken) in plaats van tijdens laatste zes maanden
  - invoering vervaltermijn van anderhalf jaar (zes maanden na einde van kalenderjaar) voor wettelijke minimum aantal vakantiedagen
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen september 2010 en juni 2011.

Aangenomen door de Tweede Kamer op 16 december 2010; aangenomen door de Eerste Kamer op 24 mei 2011. Inwerkingtreding: 1 januari 2012.
 • Anticumulatie Ziektewetuitkering en WW-uitkering:
  - indien een werkloze werknemer ziek wordt, wordt de hele duur van de Ziektewetuitkering in mindering gebracht op de resterende duur van de WW-uitkering
  - invoering loonsanctie en verhaalssanctie voor vangnetters
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2010.

Op 7 april 2011 aangenomen door Tweede Kamer nadat bij nota van wijziging de hierboven als eerstgenoemde maatregel (wegens bezwaren van de PVV tegen aantasting het recht op WW-uitkering) uit het wetsvoorstel was gehaald. Op 31 mei 2011 aangenomen door Eerste Kamer. Beoogde invoeringsdatum nog onbekend.
 • Voorstel van wet Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verhoging van de leeftijd waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat van 65 naar 66 jaar (Wet verhoging pensioenleeftijd naar 66 jaar) (32767)
  - verhoging van pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 66 jaar
In behandeling bij Tweede Kamer. 

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2011.