Overzicht wetgevende maatregelen

Jaar en kwartaal
2012, 3e kwartaal
Nummer
10

De stand van zaken van de volgende wetsvoorstellen is als volgt:

 • Voorstel van wet van het lid Van Gent (Groen Links) tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Babyverlof), wetsvoorstel nr. 32659
  • uitbreiding van kraamverlof van twee dagen naar twee weken
In behandeling bij de Tweede Kamer.
Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen maart 2011.
 • Voorstel van wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (32855)
  • wijzigingen van diverse verlofvormen
In behandeling bij Tweede Kamer.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen september 2011.

 • Voorstel van wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen, wetsontwerp nr. 32872 d.d. 2 september 2011
  • boete voor werkgever die werknemers inleent van uitzendbureau dat niet als zodanig in handelsregister is ingeschreven
Wet van 7 juni 2012, Staatsblad 2012, nummer 260. Besluit van 20 juni 2012, Staatsblad 2012, nummer 281. Inwerkingtreding 1 juli 2012.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011 en september 2012.
 • Voorstel van wet van de leden Van Gent en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel weken te bevorderen, wetsontwerp nummer 32889, d.d. 9 september 2011
  • recht op thuiswerk
In behandeling bij Tweede Kamer.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de medische keuringen in verband met het opnemen van de mogelijkheid tot onderbrenging van de klachtenbehandeling bij de Sociaal-Economische Raad en enige andere wijzigingen, wetsontwerp nummer 33050 d.d. 14 oktober 2011
  • verduidelijking ten aanzien van stellen van vragen ten aanzien van gezondheid en ziekteverzuim bij sollicitaties
Wet van 23 maart 2012, Staatsblad 2012, 146. Nog niet in werking getreden.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.

 • Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met verhoging en koppeling aan de ontwikkeling van de levensverwachting van de pensioenleeftijd, extra verhoging van het AOW-ouderdomspensioen en introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen desgevraagd geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet verhoging pensioenleeftijd, extra verhoging AOW en flexibilisering ingangsdatum AOW), wetsontwerp nummer 33046 d.d. 12 oktober 2011
  • overhoging AOW-gerechtigde leeftijd naar 66 jaar
  • koppeling van de AOW-leeftijd en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting
  • verhoging van het AOW-pensioen;
  • mogelijkheid om het AOW-pensioen flexibel op te nemen
Wet van 12 juli 2012, Staatsblad 2012, 328. Inwerkingtreding in delen vanaf 1 januari 2014.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen december 2011.
 • Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor Klokkenluiders), wetsvoorstel nummer: 33258 d.d. 14 mei 2012
  • behandeling van meldingen van misstanden door klokkenluiders door Nationale Ombudsman
  • ontslagbescherming van klokkenluiders
In behandeling bij de Tweede Kamer.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2012.

 • Voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziektever-zuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziektever-zuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters), wetsvoorstel nummer: 33241 d.d. 23 april 2012
  • hoogte en duur van Ziektewetuitkering van werknemers zonder werkgever afhankelijk van arbeidsduur
  • introductie van premiedifferentiatie en eigenrisicodragen van WGA-uitkering van vangnetters
Aangenomen door de Tweede Kamer. In behandeling bij de Eerste Kamer.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen juni 2012.
 • Wetsvoorstel "Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)", nummer 33327 d.d. 4 juli 2012
  • Elektronisch aanvraagformulier WW-uitkering
  • Verloonde in plaats van gewerkte uren
  • Uren in plaats van sv-dagen bij arbeidsverledeneis
  • Kalenderweken bij referte-eis
  • Refertejaar in dagloonregels één aangiftetijdvak vervroegd
  • Geen forfaitaire aftrek van een maand bij berekening fictieve opzegtermijn
  • Calamiteitenregeling ter vervanging van onwerkbaar weer regeling en werktijdsverkortingsregeling in de WW
In behandeling bij de Tweede Kamer.

Zie stukken vaktechnisch overleg arbeidsrecht en werknemersverzekeringen september 2012.