Wanneer is een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst?

Jaar en kwartaal
2013, 2e kwartaal
Nummer
9

Bronnen:

  • Hoge Raad 29 oktober 1982, NJ 1983/230
  • Hoge Raad 10 juni 1983, NJ 1984/60
  • Hoge Raad 3 mei 2013, www.rechtspraak.nl, LJN: BY8742

Een veel gestelde vraag in de praktijk is of een stage-overeenkomst dient te worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst, met als gevolg dat daarop niet alleen arbeidsrechtelijke regelingen (ontslagbescherming, vakantiedagen, vakantietoeslag, loon tijdens ziekte en dergelijke) van toepassing zijn, maar met name ook dat loonbelasting dient te worden ingehouden en premies werknemersverzekeringen dienen te worden afgedragen.

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad uit 1982 en 1983 volgt dat een stage-overeenkomst (of leerovereenkomst) geen arbeidsovereenkomst is, indien de verrichte werkzaamheden primair gericht zijn op het vergroten van eigen kennis en op het opdoen van werkervaring en dus niet zo zeer op het verrichten van productieve arbeid.

In een recent arrest van 3 mei 2013 heeft de Hoge Raad deze jurisprudentie opnieuw bevestigd. Er was sprake van een stage-overeenkomst tussen een stichting die in het leven was geroepen door de Nederlandse lodencorporatie, teneinde de opleiding tot registerloods te verzorgen. Een adspirant-registerloods sluit daarbij een leerovereenkomst met de stichting en met één van de vier regionale loodsencorporaties. Vervolgens krijgt de adspirant-registerloods maandelijks een bedrag van € 2.800, 8% vakantietoeslag, 24 betaalde vakantiedagen per jaar, een reis- en verblijfkostenvergoeding en een pensioenregeling. Tijdens het leertraject moet de adspirant-registerloods aanwijzingen van de loodsencorporaties volgen. Na het met goed gevolg afronden van de opleiding moet de registerloods zich laten inschrijven in het loodsenregister en gedurende 36 maanden ingeschreven blijven.

Het gerechtshof is van mening dat hieruit blijkt dat het belang van de loodsencorporaties en hun behoefte aan goed opgeleide beroepsgenoten in de relatie met de adspirant-registerloodsen voorop heeft gestaan en slaat mede acht op de overeengekomen emolumenten. De daarop gebaseerde conclusie van het gerechtshof dat sprake is van een arbeidsovereenkomst wordt door de Hoge Raad gevolgd.