Aanpak knelpunten sectorindeling

Jaar en kwartaal
2018, 3e kwartaal
Nummer
12

Bronnen:
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan Tweede Kamer van 29 juni 2018, Aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans, Tweede Kamer 2017-2018, 34775, nummer AF
  • Besluit van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2018, Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 juni 2018, 2018-0000083333, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met afschaffing van de verruimde inlooptermijn voor overschotten of tekorten van sectorfondsen en afschaffing van de mogelijkheid van concernaansluiting bij sectorindeling, Staatscourant 3 juli 2018, nummer 37506

In het concept-wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans, dat de regering eerder dit jaar voor internetconsultatie publiceerde, wordt voorgesteld om de sectorale differentiatie van de WW-premie met ingang van 2020 af te schaffen. Ook de (gedeeltelijke) sectorale differentiatie van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (ZW en WGA) voor kleine en middelgrote werkgevers zal dan op termijn komen te vervallen.

In een brief aan de Tweede Kamer van 29 juni 2018 deelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mede dat de ministerraad die dag heeft ingestemd met het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (dat dan eerst naar de Raad van State wordt gestuurd alvorens bij de Tweede Kamer te worden ingediend) en dat de Minister en de Staatssecretaris van Financiën besloten hebben om per direct een aantal maatregelen te nemen om knelpunten bij de uitvoering van de sectorindeling aan te pakken.

De Minister geeft aan dat de sectorindeling voor de belastingdienst in toenemende mate uitvoeringsproblemen oplevert. Door verouderde omschrijvingen van de sectoren is de sectorindeling vaak moeilijk. Werkgevers vertonen steeds vaker "shopgedrag” om zo min mogelijk premies af te dragen. En het aantal bezwaar-, beroeps- en cassatiezaken is sterk gestegen, tot inmiddels ruim duizend per jaar.

Daarom worden drie maatregelen getroffen:

Geen terugwerkende kracht

Verzoeken van de werkgever tot wijziging van de sectorindeling zullen alleen nog plaatsvinden met ingang van een datum in de toekomst. Terugwerkende kracht is alleen mogelijk als sprake is van bevoordeling van de werkgever door het te laat doorgeven van wijzigingen die relevant zijn voor de sectorindeling, dus wanneer de terugwerkende kracht en nadelen van de werkgever werkt.

Geen gesplitste aansluitingen meer

Op grond van artikel 97 lid 3 Wet financiering sociale verzekeringen kon de belastingdienst op aanvraag van een werkgever besluiten dat hij voor verschillende soorten werkzaamheden in verschillende sectoren zou worden ingedeeld. Nieuwe verzoeken voor een gesplitste aansluitingen zullen echter niet meer worden ingewilligd.

Geen concernaansluitingen meer

Op grond van artikel 5.4 Regeling Wfsv kon de belastingdienst op aanvraag van twee of meer werkgevers besluiten dat deze zouden zijn aangesloten bij dezelfde sector (zijnde de sector waartoe de werkzaamheden behoorden waarvoor de gezamenlijke werkgevers het grootste bedrag aan premieplichtige loon betaalden), als deze werkgevers tot eenzelfde economische of organisatorische eenheid behoorden. Nieuwe verzoeken voor een dergelijke concernaansluiting zullen echter niet meer worden ingewilligd.

Om de eerste twee maatregelen te treffen, zal de Wet financiering sociale verzekeringen worden aangepast. Dat zal gebeuren bij de Wet arbeidsmarkt in balans. Het besluit tot wijziging van de Regeling Wfsv is op 29 juni 2018 meteen ook gepubliceerd.

Om te voorkomen dat werkgevers op de aanpassing van de wettelijke regels omtrent de concern aan zouden gaan anticiperen, krijgt de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen terugwerkende kracht tot 29 juni 2018, 17:00 uur. De wijziging van de Regeling Wfsv werkt ook met ingang van dat tijdstip. Verzoeken betreffende de sectorindeling die voordien zijn ingediend, zullen nog op grond van het "oude” recht worden behandeld.