Aansprakelijkheid inlener voor te weinig betaald loon aan uitzendkracht

Jaar en kwartaal
2008, 3e kwartaal
Nummer
8

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 29 augustus 2008, nummer 08/023
  • Brief van Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 19 juni 2008 inzake monitoring uitzendbranche, kenmerk AM/BR/08/15448 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 17 050, nummer 358) 
 De regering heeft ingestemd met een wetsvoorstel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waardoor bedrijven in de toekomst door uitzendkrachten aansprakelijk kunnen worden gesteld als een niet gecertificeerd uitzendbureau hen niet tenminste het wettelijk minimumloon en de vakantietoeslag betaalt.

 De certificering van de uitzendbureaus geschiedt door de Stichting Normering Arbeid aan de hand van de NEN-norm 4400-1, die onder meer eisen stelt aan naleving van essentiële wet- en regelgeving. Onder meer de belastingdienst meldt aan de Kamers van Koophandel als een uitzendbureau niet of niet juist is gecertificeerd. De Kamers van Koophandel geven wekelijks informatie door aan de Stichting Normering Arbeid. In een register dat online kan worden geraadpleegd kunnen bedrijven zien of een uitzendbureau gecertificeerd is.

Het wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gezonden. De tekst van het wetsvoorstel wordt pas openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.