aansprakelijkheid van werkgever voor RSI-klachten bij thuiswerken en detachering

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
12

Bronnen:

  • artikel 7:658 B.W.
  • Gerechtshof Amsterdam 7 september 2006, www.rechtpraak.nl, ljn: AZ5431 
 De werkgever heeft een vergaande aansprakelijkheid voor schade die de werknemer in de uitoefening van zijn functie lijdt. Als de werknemer stelt en aantoont dat hij schade lijdt als gevolg van een gebeurtenis die hem in de uitoefening van zijn functie is overkomen, is de werkgever voor die schade aansprakelijk tenzij de werkgever aantoont dat hij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om die schade te voorkomen (ter zake rust op de werkgever een vergaande zorgplicht, die maakt dat de werkgever niet snel aan deze bewijslast kan voldoen) en tenzij de werkgever aantoont dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Relevant zijn daarbij de eisen die de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling stellen aan de werkplek. Het hof Amsterdam heeft bepaald dat deze eisen ook gelden voor de werkplek van een werknemer die thuis werkt en voor de werkplek van een werknemer die gedetacheerd is bij een andere werkgever.

Werkgevers doen er daarom goed aan om te zorgen dat ook (met name) thuiswerkplekken aan arbo-eisen voldoen. Van nog groter belang is om het risico van aansprakelijkheid voor dergelijke schade te verzekeren.