afschaffing Pemba per 1 januari 2008

Jaar en kwartaal
2007, 2e kwartaal
Nummer
7

Bronnen:

  • Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en enige andere wijzigingen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, nr. 31050 
 Met ingang van 1 januari 2008 zal de gedifferentieerde WAO-premie vervallen ("afschaffing Pemba”) en worden vervangen door een uniforme premie. Alle publiek verzekerde werkgevers betalen daardoor dezelfde premie. Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WAO betalen echter niet de uniforme premie omdat zij de WAO-uitkeringen zelf betalen. De uniforme premie wordt nog tot en met 2010 geheven. Daarna zijn er geen nieuwe kortlopende WAO-uitkeringen, omdat werknemers die vanaf 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden na 104 weken wachttijd recht op een WIA-uitkering hebben gekregen (en dus niet op een WAO-uitkering).

De in de wet opgenomen mogelijkheid voor invoeren van premiedifferentiatie en eigenrisicodragen ten aanzien van de IVA-uitkering wordt geschrapt. In 2006 en 2007 was van deze mogelijkheid nog geen gebruik gemaakt, in afwachting van besluitvorming over de afschaffing van "Pemba”.

Let op: de WAO-uitkeringen die zijn toegekend in de jaren 2000-2005 behouden wel hun invloed op de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie over de jaren tot en met 2011. Bij gebreke van uitbetaalde bedragen van  WGA-uitkeringen in die jaren worden namelijk in afnemende mate de uitbetaalde bedragen van de WAO-uitkeringen meegeteld voor de berekening van de hoogte van de gedifferentieerde WGA-premie.