Afwijking van recht op gelijke beloning voor werknemers met een arbeidshandicap

Jaar en kwartaal
2019, 3e kwartaal
Nummer
5

Bronnen:

In artikel 8a van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt voor de payrollwerknemer een recht opgenomen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies (artikel 8a lid 1 Waadi) of als die er in het betreffende bedrijf niet zijn voor werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dezelfde sector (artikel 8a lid 2 Waadi).

Op deze regel kan bij algemene maatregel van bestuur een uitzondering worden gemaakt voor (artikel 8a lid 9 en 10 Waadi):
  • werknemers werkzaam in een dienstbetrekking ingevolge de Wet sociale werkvoorziening;
  • werknemers behorend tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie van werknemers met een arbeidsbeperking als bedoeld in artikel 38b Wfsv (doelgroep banenafspraak) of werknemers werkzaam in een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 10b lid 1 Participatiewet (nieuw beschut werk).
De regering heeft een concept voor een besluit tot wijziging van het Besluit allocatie van arbeidskrachten door intermediairs opgesteld en voor internetconsultatie gepubliceerd. In dat concept-besluit wordt geregeld dat voor werknemers werkzaam in een dienstbetrekking ingevolge de Wet sociale werkvoorziening bij CAO van de bepaling inzake gelijke arbeidsvoorwaarden kan worden afgeweken.

De bedoeling van dit besluit is om het voor werknemers die werkzaam zijn in een dienstbetrekking ingevolge de WSW en die van daaruit gedetacheerd worden, mogelijk te maken dat de CAO WSW toegepast kan blijven worden, ook als die werknemers payrollwerknemers in de zin van de WAADI zouden zijn.

Toepassing van de CAO WSW voorkomt wisselingen van inkomen bij wijziging van inlener. Wisselingen in inkomen zijn voor WSW-werknemers onwenselijk, omdat zij daardoor in financiële problemen kunnen komen, bijvoorbeeld vanwege niet tijdige aanpassing van toeslagen). Verder moet op deze wijze worden voorkomen dat het payrollregime het lastiger maakt om WSW-werknemers te detacheren. 

Een uitzondering voor de doelgroep banenafspraak en nieuw beschut werk wordt vooralsnog niet gemaakt, omdat er voor deze groep geen CAO is en omdat de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de verschillende sectoren bij de laagste loonschalen kleiner zijn, waardoor geen complicaties worden verwacht.