Arbeid en zorg

Jaar en kwartaal
2013, 4e kwartaal
Nummer
2

Bronnen:

  • Nieuwsbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 november 2013, www.rijksoverheid.nl

Op 18 november 2013 heeft een zogenaamde expertbijeenkomst plaatsgevonden over het combineren van werk en zorg. Naar aanleiding daarvan heeft de regering een persbericht doen uitgaan, waarin wordt aangekondigd dat de regering gaat onderzoeken of het zorgverlof voor werknemers verruimd kan worden en of vaders langer verlof kunnen opnemen na de geboorte van hun kind. Tevens wordt bezien of er regels moeten komen voor flexibele werktijden. Reden hiervoor is dat de arbeidsparticipatie van vrouwen achterblijft, met name doordat zij veel vaker dan mannen parttime werken. Dat is slecht voor de economische zelfstandigheid van vrouwen. Ook zouden werknemers stoppen met werken of ziek worden omdat zij hun zorgtaken niet kunnen afstemmen op het werk.

Bij de Tweede Kamer zijn nog steeds de volgende wetsvoorstellen aanhangig, die eveneens ten doel hebben om werknemers in staat te stellen om werk en zorg beter te combineren:

  • Voorstel van wet van het lid Van Gent (Groen Links) tot wijziging van onder andere de Wet arbeid en zorg (Babyverlof), wetsvoorstel nr. 32659 (uitbreiding van kraamverlof van twee dagen naar twee weken)
  • Voorstel van wet houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden, wetsvoorstel nr. 32855 (wijzigingen van diverse verlofvormen)
  • Voorstel van wet van de leden Van Gent en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel weken te bevorderen, wetsontwerp nummer 32889 (recht op thuiswerk)