Bonus voor in dienst nemen van oudere uitkeringsrechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers

Jaar en kwartaal
2012, 3e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

  • Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met bonussen voor werkgevers voor het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers, Staatsblad 2012, nummer 323

In de artikelen 47 en 48 van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) is de "premiekorting oudere werknemer" geregeld.

De premiekorting voor het in dienst nemen van een werknemer die 50 jaar of ouder is en onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding recht had op een uitkering (artikel 47 lid 1 Wfsv) blijft bestaan). De premiekorting die geldt voor het in dienst hebben van een werknemer die 62 jaar of ouder is (artikel 47 lid 3 Wfsv) komt echter te vervallen. Het bedrag van de premiekorting wordt verhoogd van € 6.500 naar € 7.000 (artikel 48 lid 1 Wfsv).

De artikel 49 en 50 Wfsv regelen de premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte werknemer (werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, werknemers die bij een WIA-keuring minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn maar ongeschikt is voor werk bij de eigen werkgever, werknemers met een gemeentelijke uitkering (bijstandsuitkering) die naar het oordeel van het UWV een structurele functionele beperking hebben, werknemer met een WIA-uitkering die bij de eigen werkgever passend werk gaat verrichten).

De premiekorting wordt verhoogd van € 2.042 per jaar (plus € 1.360 als het een werknemer met een Wajong-uitkering betreft) naar € 7.000 per jaar, maar € 3.500 per jaar als het een werknemer met een Wajong-uitkering betreft die met loondispensatie werkt. De premiekorting geldt gedurende drie jaar (maar gedurende een jaar voor de werknemer met een WIA-uitkering die bij de eigen werkgever passend werk gaat verrichten).

De wet treedt op 1 januari 2013 in werking.