Door werkgever op werknemer verhaalde gedifferentieerde WGA-premie niet aftrekbaar

Jaar en kwartaal
2008, 4e kwartaal
Nummer
12

Bronnen:

  • uitspraak rechtbank Haarlem 6 mei 2008, www.rechtspraak.nl, ljn: BD1359
  • Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009), wetsontwerp 31705, artikel II onder D 
 Ingevolge artikel 34 lid 1 van de Wet financiering sociale verzekeringen is de gedifferentieerde WGA-premie een werkgeverspremie. Ingevolge lid 2 kan (!) de werkgever echter de door hem verschuldigde gedifferentieerde WGA-premie onder bij ministeriële regeling te bepalen voorwaarden voor ten hoogste de helft op de werknemer verhalen.

In de Toelichting op de Regeling Wfsv, Staatscourant 13 december 2005, nr. 242 staat dat dit verhaal dient te worden gepleegd op het netto loon. De Regeling Wfsv zelf bevat echter geen bepaling hieromtrent.

De rechtbank Haarlem heeft bepaald dat de WGA-premie deel uitmaakt van het door de werkgever aan de werknemer betaalde loon (negatief loon) omdat de mogelijkheid tot verhaal van de premie zijn oorzaak vindt in de dienstbetrekking en het verhaal een direct nadeel voor de werknemer betekent, waar niets tegenover staat (de WIA-uitkering krijgt een werknemer ook als de gedifferentieerde WGA-premie niet voor de helft op de werknemer wordt verhaald).

De Belastingdienst heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld.

Met ingang van 1 januari 2009 zal door een wetswijziging in artikel 11c van de Wet op de Loonbelasting 1964 worden geregeld dat van negatief loon geen sprake meer kan zijn als de werkgever de gedifferentieerde WGA-premie (of de premie van de verzekering van het WGA-eigenrisicodragen) op de werknemer verhaalt.

De regering stelt dat voor de regeling inzake het verhaal van de WGA-lasten op de werknemer uitdrukkelijk gekozen op verzoek van de werknemersorganisaties als onderdeel van een veelomvattend verzuimbeleid om langs deze weg meer inspraak te krijgen in het re-integratiebeleid van werkgevers. Werkgevers en werknemers kunnen daardoor afspraken maken over de toepassing van het verhaal. Dat leidt echter niet tot het splitsen van een WGA-last in een werkgevers- en een werknemersdeel. Aldus is volgens de regering het beoogde gevolg daarvan dat de werkgever het op hem verhaalde bedrag uit zijn netto inkomen dient te betalen.

Werkgevers kunnen eventueel nog steeds het bruto loon verlagen in ruil voor de afspraak af te zien van verhaal van de gedifferentieerde WGA-premie. Verlaging van het bruto loon heeft wel gevolgen voor bijvoorbeeld de pensioengrondslag en de uitkeringen van de werknemkersverzekeringen en is slechts mogelijk indien daardoor niet onder het wettelijk minimumloon of het CAO-loon wordt beloond.

Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aanvaard.