Eerder premiekorting jongere werknemers

Jaar en kwartaal
2015, 3e kwartaal
Nummer
10

Bronnen:

  • artikel 48a Wet financiering sociale verzekeringen
  • Verzamelwet SZW 2015, Wet van 26 november 2014 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Een werkgever komt na 1 juli 2015 eerder in aanmerking voor de premiekorting jongere werknemer (artikel 48a Wfsv). Per 1 juli wordt namelijk de eis die gesteld wordt aan de omvang van de dienstbetrekking verlaagd van 32 uur per week naar 24 uur per week.

Sinds 1 juli 2014 kan een werkgever een premiekorting krijgen bij het in dienst nemen van een jongere die voor de dienstbetrekking werkloos was en een uitkering ontving. Die premiekorting bedraagt € 3.500 per werknemer per jaar. Het recht op premiekorting geldt gedurende maximaal twee jaar, vanaf het moment waarop de jongere werknemer in dienst komt, tot het einde van de dienstbetrekking en uiterlijk tot en met 31 december 2017.

Om in aanmerking te komen voor de premiekorting moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden en administratieve eisen:

De werknemer heeft bij in dienst treden een leeftijd van 18 tot en met 26 jaar;

De werknemer had voor in dienst treden recht op een WW-uitkering of een uitkering op grond van de Participatiewet. De werkgever dient over een doelgroepverklaring van het UWV te beschikken, waaruit dit blijkt. Deze verklaring kan de werknemer aanvragen of de werkgever (na machtiging door de werknemer). Deze verklaring moet de werkgever bij de loonadministratie bewaren.

Er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijk aanstelling voor ten minste 24 uur (arbeidsovereenkomsten ingaande op of na 1 juli 2015) voor de duur van ten minste zes maanden.

De wetswijziging is als amendement van het Tweede Kamerlid Van Weyenberg (D’66) op de Verzamelwet SZW 2015 in de wet gekomen met als doel om mogelijk te maken dat meer jongeren met behulp van de premiekorting aan het werk kunnen worden geholpen.