Eigenrisicodragen WGA bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Jaar en kwartaal
2007, 1e kwartaal
Nummer
1

Bronnen:

  • gedifferentieerde WGA-premie: artikel 38 Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) jo. artikelen 2.16 e.v. Besluit Wfsv
  • eigenrisicodragen WGA: artikel 82-84 WIA, artikel 46a Wfsv
  • Besluit gedifferentieerde premie WGA 2007 van het UWV van 6 september 2006, Staatscourant 12 september 2006, nr. 177, blz. 16 
 Werkgever heeft keuze tussen betaling gedifferentieerde WGA-premie en als eigenrisicodrager zelf betalen van WGA-uitkeringen. In laatste geval betekent dit in de praktijk dat dit risico verzekerd wordt bij een verzekeringsmaatschappij.

gedifferentieerde WGA-premie
Systeem is hetzelfde als bij gedifferentieerde WAO-premie, dat wil zeggen: de premie bestaat uit een rekenpercentage plus of min toeslag of korting, afhankelijk van het verschil tussen het individuele werkgeversrisicopercentage en het (landelijke) gemiddelde werkgeversrisicopercentage, waarbij het werkgeversrisicopercentage wordt bepaald door de toe te rekenen uitkeringen van één jaar (voor 2007: het jaar 2005) af te zetten tegen de gemiddelde premieloonsom van vijf jaren (voor het jeer 2007 dus: 2001 tot en met 2005). Vanwege inloopeffecten is er voorlopig nog een correctiefactor bij het in aanmerking nemen van de toeslag of korting. Verschil met de WAO is dat uitkeringen niet worden toegerekend als de werknemer, ondanks dat hij op de eerste dag van wachttijd in dienst van de werkgever was, aan het einde van de 104 weken wachttijd recht heeft op een Ziektewetuitkering ("vangnetuitkeringen”). Bijzonder is dat de toe te rekenenen uitkeringen in 2007 volledig (en in de jaren tot en met 2011 gedeeltelijk, in afnemende mate) bestaan uit WAO-uitkeringen en niet uit WGA-uitkeringen.

Premiepercentages: kleine werkgevers minimaal 0,40%, maximaal 2,10%; grote werkgevers (premieplichtige loonsom in 2005 > € 675.000) minimaal 0,05%, maximaal 2,80%.

eigenrisicodragen
WGA-uitkeringen van werknemers die op eerste dag van wachttijd in dienst van werkgever was, maar niet "vangnetuitkeringen”, gedurende eerste tien jaar zelf betalen. Let op inlooprisico: ook uitkeringen waarvan wachttijd is ingegaan vóór ingangsdatum eigenrisicodragen moeten door eigenrisicodrager zelf worden betaald. Nagaan of verzekering daarvoor dekking verleent!! Bij UWV nagaan of er uitkeringen zijn dan wel of er ziektegevallen zijn die zouden kunnen uitgroeien tot een uitkering, die in inlooprisico zouden vallen. Geen verplichting tot betaling gedifferentieerde WGA-premie. In de praktijk in plaats daarvan: (vaste) premie betalen aan verzekeringsmaatschappij. Op zichzelf geen verplichting tot sluiten van verzekering, maar zonder verzekering is het in de praktijk niet mogelijk de verplichte garantie van een bank of verzekeringsmaatschappij ten opzichte van het UWV te doen stellen.

Verschillen premiedifferentiatie en eigenrisicodragen
Potentieel premieverschil, waarbij WGA-premie stijgt bij toerekening uitkering en en premie verzekeringsmaatschappij niet. WGA-premie wordt tot en met 2012 kunstmatig verhoogd om concurrentie door private verzekeraars (die in verband met ander financieringssysteem hogere premies hebben) mogelijk te maken. Met name voordeel als WGA-premie wordt beïnvloed door oude WAO-uitkeringen. Eigenrisicodrager ondervindt daarvan geen financieel nadeel. Let echter op inlooprisico!Eigenrisicodrager is langer verantwoordelijk voor re-integratie, namelijk volledige periode van eerste tien jaar van WGA-uitkering, maar deze verantwoordelijkheid wordt in de praktijk door verzekeringsmaatschappijen overgenomen. Niet-eigenrisicodrager is tot einde van arbeidsovereenkomst verantwoordelijk voor re-integratie in eigen of passende arbeid bij eigen onderneming (interne re-integratie, eerste spoor) en tot einde van loondoorbetalingsverplichting voor re-integratie in passende arbeid bij onderneming van andere werkgever (externe re-integratie, tweede spoor). In verband met re-integratieverantwoordelijkheid heeft eigenrisicodrager ook sanctiebevoegdheid als werknemer niet meewerkt aan re-integratie, inclusief verplichting om bezwaren van werknemer daartegen overeenkomstig Algemene wet bestuursrecht af te handelen en beslissing op bezwaarschrift in beroep en hoger beroep te verdedigen. Geldt ook als werknemer klaagt over tekortschietende re-integratie-inspanningen van werkgever.Onderbelicht punt: potentiële gevolgen van eigenrisicodragen voor overdracht onderneming (alleen bij activa/passiva-transactie) indien er een WGA-uitkering is die door eigenrisicodrager moet worden betaald. In veel gevallen gaat die over naar de koper van de onderneming, waarna de verzekeraar van de verkoper zou kunnen weigeren de uitkering verder te voldoen omdat de verplichting van de verkoper vervalt, terwijl de koper geen verzekering zal hebben die deze uitkering dekt.

Eventuele overstap naar eigenrisicodragen
Steeds mogelijk per 1 januari of per 1 juli, mits 13 weken tevoren aanvraag bij belastingdienst. Zodra er een ziektegeval of uitkering is die tot het inlooprisico zou (kunnen gaan) behoren en die een verzekeringsmaatschappij niet meer wil dekken, zal overstap naar eigenrisicodragen per saldo niet meer voordelig zijn. Risico dat er een dergelijk ziektegeval of uitkering is stijgt met verloop van tijd, dus indien overstap gewenst is, dan beter zo snel mogelijk.

Bijzonder aspect
Volgens regeerakkoord volledig private uitvoering WGA (eigenrisicodragen). Onduidelijk: hoe met inlooprisico?