Gewijzigde regeling ziekmelding

Jaar en kwartaal
2010, 4e kwartaal
Nummer
5

Bronnen:

  • Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011), wetsontwerp 32520
  • Wijziging van verschillende wetten in verband met harmonisatie en vereenvoudiging van deze wetten ten behoeve van de uitvoering van die wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezeker-heidswetgeving), wetsontwerp nr. 32421Op grond van artikel 38 ZW moet de werkgever bij het UWV aangifte van arbeidsongeschiktheid doen (ziekmelding) uiterlijk op de dag na die waarop de arbeidsongeschiktheid van de werknemer 42 weken heeft geduurd. Overtredingen worden bestraft met een bestuurlijke boete van maximaal € 454. Deze ziekmelding heeft onder meer ten doel het UWV in staat te stellen om de werknemer tijdig een formulier voor aanvraag van een WIA-uitkering te kunnen toezenden.

In afwijking van het bovenstaande moet de werkgever de werknemer die recht heeft op een Ziektewetuitkering echter op grond van artikel 38a ZW uiterlijk op de vierde dag van arbeidsongeschiktheid ziek melden bij het UWV. Deze ziekmelding heeft als doel de Ziektewetuitkering aan te vragen. Overtredingen worden bestraft doordat het recht op Ziektewetuitkering pas vanaf de datum van ziekmelding wordt uitbetaald. Aan deze ziekmelding is ook de verplichting verbonden tot hersteldmelding binnen twee dagen, welke meldingsplicht bij overtreding wordt bestraft met een bestuurlijke boete van maximaal € 454. 

Als de ziekmelding (en dus de aanvraag van de Ziektewetuitkering) te laat is gedaan omdat de werkgever niet wist dat recht op Ziektewetuitkering bestond (N.B.: zodra de dienstbetrekking twee maanden heeft geduurd dient de werknemer de werkgever daarover op verzoek te informeren!), dient de werkgever de ziekmelding te doen uiterlijk op de vierde dag na het tijdstip waarop het hem redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat de werknemer aanspraak op ziekengeld kon maken (artikel 38b ZW). Voor dat geval bepaalde de wet oorspronkelijk dat de Ziektewetuitkering dan met terugwerkende kracht werd uitbetaald, maar niet verder dan een jaar terugwerkende kracht. Per 9 juli 2009 is deze bepaling vervallen als gevolg van de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen. Met de Verzamelwet SZW 2011 komt deze bepaling weer terug in de wet en wel met terugwerkende kracht tot 9 juli 2009, omdat destijds sprake zou zijn geweest van een fout. Het herstel zou het het UWV mogelijk moeten maken om weer met terugwerkende kracht Ziektewetuitkeringen toe te kennen. De terugwerkende kracht waarmee de Ziektewetuitkering in dit geval moet worden toegekend zou echter zonder de correctie ook wel uit de wet voortvloeien, de beperking van de terugwerkende kracht tot een jaar echter niet.

In het voorstel voor de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving wordt geregeld dat de termijn voor ziekmelding van werknemers die recht hebben op een Ziektewetuitkering wordt verlengd naar zes weken. Dit stelt de werkgever in staat om zijn werknemers collectief ziek te melden via één maandelijkse aangifte. Hij hoeft dan geen aangifte meer te doen van elke ziektegeval afzonderlijk. De uitzondering geldt niet:
  • voor de werkneemster die na afloop van het bevallingsverlof ziek is: in die situatie moet de ziekmelding direct worden gedaan;
  • indien de dienstbetrekking in de periode van zes weken eindigt: in die situatie moet de ziekmelding op de laatste dag van de dienstbetrekking worden gedaan.

Daarbij wordt de sanctie op overtreding van de termijn voor het doen van de ziekmelding gewijzigd. Het niet uitbetalen van een deel van de Ziektewetuitkering wordt vervangen door een bestuurlijke boete van maximaal € 455.

Door deze wijziging behoeft de hersteldmelding ook niet eerder te doen dan de ziekmelding.