Is de aansprakelijkheid van de werkgever voor de ongevalschade van de werknemer gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering?

Jaar en kwartaal
2011, 3e kwartaal
Nummer
6

Bronnen:

  • Gerechtshof ’s-Gravenhage 16 november 2010, www.rechtspraak.nl, LJN: BR1573In 2008 heeft de Hoge Raad besloten dat de werkgever die tegenover zijn werknemer heeft voldaan aan zijn zorgplicht voor de veiligheid van de werkomstandigheden, toch aansprakelijk kan zijn voor de schade die een werknemer overkomt als gevolg van een ongeval tijdens het werk . Dat is namelijk het geval als de werkgever heeft verzuimd te voldoen aan een volgens de Hoge Raad uit goed werkgeverschap voortvloeiende verplichting om de schade als gevolg van een ongeval tijdens het werk verzekerd te houden. Is de schade die een werkgever lijdt als hij op die grond door een werknemer tot schadevergoeding wordt aangesproken, gedekt onder de aansprakelijkheidsverzekering die de werkgever heeft gesloten?

Over die vraag moest het gerechtshof ’s-Gravenhage oordelen toen een werknemer van een verzekeringsmaatschappij in 1999 tijdens zijn werk een eenzijdig auto-ongeval kreeg, als gevolg waarvan hij een dwarslaesie opliep. De werknemer sprak de werkgever aan op zijn zorgplicht wegens onveilige werkomstandigheden, maar wijzigde later de grondslag van zijn vordering in strijd met goed werkgeverschap wegens het ontbreken van een adequate verzekering wegens ongevallen in het verkeer. In hoger beroep werd die vordering op deze tweede grondslag toegewezen, waarna de verzekeringsmaatschappij een beroep deed op de aansprakelijkheidsverzekering die zij zelf had gesloten bij Nationale Nederlanden.

Nationale Nederlanden weigerde vervolgens tot uitkering over te gaan, stellend dat onder de aansprakelijkheidsverzekering alleen personen- en zaakschade en geen vermogensschade gedekt was. De vraag die het hof moest beantwoorden was of de schade waarvoor de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk was gesteld ongevalsschade (en dus personenschade) was. Het hof is van mening dat sprake is van wanprestatie van de werkgever ten aanzien van de verplichting om een behoorlijke verzekering te sluiten en dus van vermogensschade. Nationale Nederlanden hoeft daarom de door de werknemer op de werkgever verhaalde schade niet te vergoeden.

Het arrest van het gerechtshof is natuurlijk gebaseerd op de polisvoorwaarden van Nationale Nederlanden, maar het is gebruikelijk dat in aansprakelijkheidsverzekeringen vermogensschade is uitgesloten. Het is natuurlijk niet zo vreemd dat schade wegens het niet sluiten van de ene verzekering niet onder de dekking van een andere verzekering valt, anders zou een werkgever beter af zijn door de eerstgenoemde verzekering niet af te sluiten. Van de andere kant is de aansprakelijkheid van werkgevers voor bedrijfsongevallen in de allereerste plaats gebaseerd op de zorgplicht voor veilige arbeidsomstandigheden. In dat geval is wel sprake van personenschade en zou de aansprakelijkheidsverzekering wel dekking geven. Het is dan wel vreemd dat schade op een bijkomende grondslag (goed werkgeverschap) niet door diezelfde verzekering gedekt is. Hoe dan ook: werkgevers dienen te zorgen voor een goede dekking van een ongevallenverzekering en/of schadeverzekering inzittenden. Er bestaan echter ook verzekeringen die werkgeversaansprakelijkheid in zijn geheel dekken.

Het komt in de praktijk voor dat werkgevers door werknemers aansprakelijk worden gesteld omdat werkgevers hen niet of niet tijdig hebben aangemeld voor verzekeringen, zoals een ongevallenverzekering, een WGA-gatverzekering of een nabestaandenverzekering of nabestaandenpensioen. Als de werknemer of zijn nabestaanden vervolgens schadevergoeding vorderen omdat zij daardoor een uitkering missen waar zij recht op zouden hebben gehad als de werkgever voor tijdige aanmelding zorg zou hebben gedragen, dan is eveneens sprake van vermogensschade die niet door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering pleegt te worden gedekt.