Kabinetsnota over arbeidspositie van de werknemer die ouder is dan 65 jaar

Jaar en kwartaal
2008, 2e kwartaal
Nummer
2

Bronnen:

  • brief van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer van 28 mei 2008, kenmerk: AV/IR/2008/15461
  • nota "Men is zou oud als men zich voelt”
  • persbericht "Kabinet wil doorwerken na 65 makkelijker maken” van 28 mei 2008, nummer 08/-51 
 De regering heeft de Tweede Kamer een notitie gestuurd waarin maatregelen staan die de regering overweegt in te voeren om het doorwerken na 65-jarige leeftijd makkelijker te maken.

In de notitie staan de volgende maatregelen:

  • Uitstel van AOW op vrijwillige basis (in ruil voor hogere uitkering).
  • Vooralsnog geen verval van de uitzondering in de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid die beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd mogelijk maakt.
  • Uitzondering bij loondoorbetaling tijdens ziekte, bijvoorbeeld beperken tot zes weken of afstemmen op de periode waarbinnen de Sociale Verzekeringsbank de werknemer van een AOW-uitkering kan voorzien.
  • Advies Stichting van de Arbeid afwachten ten aanzien van het minder snel overgaan van contracten voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, bijvoorbeeld door niet toepassen van de zogenaamde "Ragetlie-regel” van artikel 7:667 lid 4 en 5 B.W. (opzegging is vereist als arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgt op arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geëindigd door rechtsgeldige opzegging of ontbinding door de kantonrechter) als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door bereiken van 65-jarige leeftijd.
  • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag ook laten gelden voor werknemers van 65 jaar en ouder om verdringing van werknemers jonger dan 65 jaar te voorkomen.
  • Bij toepassing afspiegelingsbeginsel in geval van opzegging arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen werknemers van 65 jaar en ouder als eerste voor ontslag in aanmerking laten komen om verdringing van werknemers jonger dan 65 jaar te voorkomen.