Lagere vergoeding voor overuren dan voor "normale" uren discriminatie op grond van geslacht?

Jaar en kwartaal
2008, 1e kwartaal
Nummer
14

Bronnen:

  • Hof van Justitie EG 6 december 2007, zaaknummer C-300/06 
 In Duitsland kan aan bepaalde categorieën ambtenaren een vergoeding voor overwerk worden toegekend in plaats van compensatieverlof. Die vergoeding is dan echter lager dan de vergoeding voor arbeidsuren die in het kader van de individuele arbeidstijd wordt verricht. 

In het betreffende geval ontving een vrouwelijke part-time werkneemster daardoor voor hetzelfde aantal uren minder loon dan haar mannelijke full-time collega.

Volgens het Hof van Justitie was sprake zou kunnen zijn van een indirect onderscheid naar geslacht als vrouwelijke werknemers aanzienlijk vaker part-time werkten dan mannen en daardoor vaker door dit verschil werden getroffen, indien er geen objectieve, met discriminatie naar geslacht niets van doen hebbende, factoren waren die dit onderscheid konden rechtvaardigen.