Maximering ontslagvergoeding hogere inkomens

Jaar en kwartaal
2008, 4e kwartaal
Nummer
2

Bronnen:

  • Persbericht Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 november 2008, nummer 08/030
  • Advies Raad voor de Rechtspraak concept-wetsvoorstel Maximering vergoeding voor hogere inkomens van 29 oktober 2008 
 De Ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de hoogte van ontslagvergoedingen van hogere inkomens maximeert. Het wetsvoorstel is een gevolg van het Najaarsoverleg met de sociale partners en heeft ten doel de ontslagvergoedingen voor werknemers met een goede arbeidsmarktpositie binnen de perken te houden.

Het wetsvoorstel heeft tot gevolg dat werknemers met een jaarsalaris van € 75.000 of meer voortaan maximaal één jaarsalaris als ontslagvergoeding krijgen, indien de kantonrechter over het ontslag van de werknemer heeft te oordelen. Blijkens het advies van de Raad voor de Rechtspraak is daarmee in eerste instantie bedoeld het geval waarin de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, maar gaat de regering er vanuit dat de maximering ook geldt in kennelijk onredelijk ontslagprocedures (dat wil zeggen: na opzegging van de arbeidsovereenkomst na een procedure bij het CWI).

De beperking geldt niet voor contractueel overeengekomen ontslagvergoedingen en ook niet bij een sociaal plan. Als de werkgever zich heeft misdragen of het ontslag aan hem te wijten is, kan de rechter van het maximum afwijken. Blijkens het advies van de Raad voor de Rechtspraak zou het dan moeten gaan om gevallen waarin de maximering van de ontslagvergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Het wetsvoorstel is ingediend bij de Raad van State. De tekst wordt pas openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is nog niet eens openbaar, maar de kritiek er op is nu al niet van de lucht. Direct in het oog springt de grens van € 75.000 jaarsalaris, die maakt dat werknemers met een lang dienstverband een veel hogere ontslagvergoeding kunnen krijgen als hun jaarsalaris net onder grens zit hetgeen een onverklaarbaar verschil in behandeling oplevert met werknemer met een jaarsalaris net boven de grens. Of werknemers met een hoog jaarsalaris een betere arbeidsmarktpositie hebben kan voorts worden betwijfeld. In gevallen waarin het salaris te hoog is ten opzichte van de arbeidsprestatie zal dat wellicht juist niet het geval zijn. En ook overigens zegt de hoogte van het salaris niet alles over de mogelijkheden om een baan te vinden met een vergelijkbaar salaris. Bovendien zullen juist werknemers met de beste arbeidsmarktpositie in staat zijn om contractueel een hogere ontslagvergoeding te bedingen.

Dat bij een sociaal plan van de maximering kan worden afgeweken heeft niet veel betekenis. Indien een werkgever weet dat hij bij indiening van een ontbindingsverzoek niet meer dan een jaarsalaris hoeft te betalen, heeft hij weinig aanleiding in te stemmen met een sociaal plan dat in een hogere vergoeding voorziet.