Meer rechten voor uitzendkrachten

Jaar en kwartaal
2011, 4e kwartaal
Nummer
10

Bronnen:

  • Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de ondernemingsraden in verband met implementatie van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europese Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid, wetsvoorstel van 16 september 2011, nummer 32895


De regering heeft een wetsvoorstel ingediend waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Europese Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende uitzendarbeid (PbEU 2008, L 327) van 19 november 2008.

Het wetsvoorstel regelt dat uitzendkrachten dezelfde rechten als werknemers hebben op het gebied van arbeidsvoorwaarden zoals loon en overige vergoedingen en arbeidstijden. Afwijking hiervan wordt toegestaan bij CAO, maar alleen voor een beperkte periode waarbij misbruik door opvolgende perioden van ter beschikkingstelling wordt voorkomen. 

Uitzendkrachten krijgen ook het recht om geïnformeerd te worden over vacatures.

Het belemmeringenverbod (verbod om de uitzendkrachten te belemmeren om na afloop van de uitzendperiode bij de inlener in dienst te treden) wordt weer in de wet opgenomen. Tot 1 juli 1998 was dit belemmeringsverbod opgenomen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Nadien werd het verbod in de jurisprudentie aangenomen op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 B.W.) en goed werkgeverschap (artikel 7:611 B.W.). Toegestaan zijn alleen belemmeringen indien en voor zover die aan het uitzendbureau een redelijke vergoeding toestaan voor de diensten van het uitzendbureau in verband met werving, terbeschikkingstelling en opleiding van de uitzendkracht.