No risk-polis bij indienstnemen oudere langdurig werkloze

Jaar en kwartaal
2009, 3e kwartaal
Nummer
5

Bronnen:

  • Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen), Staatsblad 2009, 287
  • Besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van de Ziektewet om in geval van ziekte in de vijf jaren na aanvang van de dienstbetrekking ziekengeld uit te keren aan langdurig zieke oudere werknemers indien voorafgaand aan de dienstbetrekking sprake was van werkloosheid van ten minste 52 weken (Tijdelijke wet compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen), Staatsblad 2009, 288De no-risk polis in de Ziektewet behelst dat aan een werknemer in geval van ziekte (meestal beperkt tot ziekte die is ingetreden in de eerste vijf jaar van de dienstbetrekking) een uitkering wordt toegekend, ondanks dat de werknemer ten opzichte van zijn werkgever recht heeft op loondoorbetaling tijdens ziekte. Deze uitkering mag de werkgever dan op grond van het bepaalde in artikel 7:629 lid 5 B.W. verrekenen met het tijdens ziekte door te betalen loon. Het toekennen van een recht op een uitkering op grond van de Ziektewet betekent tevens dat de WGA-uitkering die de werknemer na 104 weken ziekte eventueel zou krijgen voor de werkgever geen kosten met zich meebrengt (ongeacht of de werkgever de WGA-uitkering als eigenrisicodrager zelf moet betalen dan wel of de gedifferentieerde WGA-premie wordt verhoogd als gevolg van de toegekende WGA-uitkering). Door de no-risk polis moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden bepaalde groepen werknemers in dienst te nemen.

De no-risk polis is uitgebreid door plaatsing in de Ziektewet van een nieuw artikel 29d. Dat artikel geeft werknemers die geboren zijn vóór 1 juli 1954 en die voorafgaand aan de dienstbetrekking gedurende tenminste 52 weken recht hebben gehad op een WW-uitkering, recht op ziekengeld als zij in de eerste vijf jaar van de Ziektewetuitkering ziek worden. Het ziekengeld wordt uitgekeerd vanaf de eerste dag van de veertiende week van arbeidsongeschiktheid. De eerste dertien weken van het loon blijven dus voor rekening van de werkgever. Het ziekengeld bedraagt gedurende de eerste (52 – 13 =) 39 weken 70% maar op verzoek van de werkgever 100% van het dagloon  en in de tweede 52 weken 70% van het dagloon. 

De regering wil met deze maatregel de arbeidsmarktpositie van oudere langdurig werkloze werknemers verbeteren. 

Na tien jaar zal de regeling weer vervallen, omdat de regering er van uit gaat dat de arbeidsmarkt dan door vergrijzing zo veel krapper is geworden dat de compensatieregeling niet meer nodig zal zijn en omdat de werknemers die de doelgroep van de regeling vormen dan met pensioen zijn.

Artikel 29d ZW is op 3 juli 2009 in werking getreden en vervalt derhalve tien jaar later op 3 juli 2019.