Ontslagaanvraag wegens uitbesteding van werk aan zelfstandigen (zzp’ers)

Jaar en kwartaal
2011, 4e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:

  • Wijziging van Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2010, besluit van UWV van 6 september 2011, Staatscourant 9 september 2011, nummer 16363Op 6 september 2011 heeft het UWV de Beleidsregels ontslagtaak UWV 2010 aangepast. In deze beleidsregels geeft het UWV aan hoe het UWV zijn op artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) berustende bevoegdheid hanteert om werkgevers al dan niet toestemming te geven om de dienstbetrekking met een werknemer op te zeggen (ontslagvergunningseis). De gevallen waarin ontslagvergunning kan worden verleend zijn geregeld in het Ontslagbesluit. De beleidsregels van het UWV geven daaraan nadere invulling.

In de toelichting op het besluit geeft het UWV aan dat met de wijziging van de bestaande beleidsregels geen inhoudelijke wijziging maar slechts een aanvulling van de bestaande beleidsregels is beoogd. Dit is waarschijnlijk van belang met het oog op het feit dat de PVV in ruil voor zijn gedoogsteun aan de regering heeft bedongen dat geen wijziging wordt gebracht in de ontslagbescherming van werknemers.

De wijziging/aanvulling van de beleidsregels ziet toe op het geval dat werkgevers ontslagvergunning vragen voor vaste werknemers om hun werk vervolgens uit te besteden aan zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

De beleidregels bepalen ter zake nu dat het tot de beleidsvrijheid van een ondernemer behoort om daartoe om redenen van een doelmatige bedrijfsvoering te besluiten, maar dat het werk dan wel moet worden uitbesteed aan "echte zelfstandigen” en niet aan "schijnzelfstandigen”. Om als een "echte zelfstandige” te worden aangemerkt moet een zzp’er beschikken over een relevante verklaring arbeidsrelatie, waaruit blijkt dat de zzp’er in fiscale zin als ondernemer kan worden beschouwd (VAR-WUO = verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming) en dat hij is ingeschreven in het handelsregister. De werkgever dient dat bij de ontslagaanvraag aan te tonen en dan met name ook dat de uit te besteden werkzaamheden overeenkomen met de werkzaamheden waarvoor de VAR is afgegeven.

Uit een voorbeeld in de beleidsregels blijkt dat geen ontslagvergunning zal worden verleend als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen om de werkzaamheden van de werknemer voortaan op basis van een overeenkomst van opdracht of anderszins uit te besteden aan de werknemer. De ontslagbescherming van de werknemer zou daardoor te zeer worden ondermijnd. Bij uitbesteding aan een ander bedrijf wordt wel ontslagvergunning verleend, mits de werkgever aannemelijk maakt dat dat een doelmatige bedrijfsvoering dient en dan het leidt tot het verval van arbeidsplaatsen.

De gewijzigde tekst van de beleidsregels is te vinden in hoofdstuk 7 van de beleidsregels (bedrijfseconomische redenen) onder punt 5 (uitbesteding van werk aan echte of schijnzelfstandigen). De beleidsregels van het UWV zijn te vinden op www. werk.nl:

https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/werknemer/meer_weten/ontslag/
documentenontslagprocedureviacwi/beleidsregelsontslagtaakcwi