Ontwerpbesluit tot wijziging van het Dagloonbesluit

Jaar en kwartaal
2016, 2e kwartaal
Nummer
11

Bronnen:


De regering heeft in het kader van internetconsultatie een Ontwerpbesluit gepubliceerd tot wijziging van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen.

Eerder was het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen gewijzigd per 1 juli 2015 in verband met de wijzigingen die door de Wet werk en zekerheid werden aangebracht in de Werkloosheidswet (WW). Voor 1 juli 2015 werd het dagloon bepaald op grond van het loon dat een werknemer had verdiend in de dienstbetrekking waaruit hij werkloos was geworden. De regering was van mening dat dit niet representatief was voor het bedrag dat een werknemer gemiddeld per dag had verdiend in het laatste jaar voordat hij werkloos werd, bijvoorbeeld omdat hij maar kort in de betreffende dienstbetrekking had gewerkt. Het werd niet rechtvaardig geacht dat een werknemer die kort had gewerkt tegen een hoog loon een hoger dagloon had dan een werknemer die langer had gewerkt, maar aanvankelijk tegen een lager loon en pas op het laatst tegen een hoger loon. De wijziging per 1 juli 2015 hield daarom in dat het dagloon voortaan zou worden berekend door het loon dat genoten is in alle dienstbetrekkingen gedurende de referteperiode van een jaar te delen door 261 dagen. Daarbij deed dus dan niet meer ter zake hoeveel dagen de werknemer in de referteperiode had gewerkt.

Daardoor ontstonden echter problemen voor starters, herintreders, flexwerkers en werknemers die na de wachttijd voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt waren. Starters, herintreders en flexwerkers hadden vaak niet gedurende de hele referteperiode van een jaar gewerkt en door hun dagloon toch te delen door 261 dagen, viel dat dagloon lager uit dan voorheen. Voor werknemers die na de wachttijd voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt waren, werd het dagloon voorheen berekend over het loon in het laatste aangiftetijdvak waarin het loon volledig was betaald. Door de wijziging werd het dagloon vanaf 1 juli 2015 de facto bepaald door de loondoorbetaling gedurende het laatste jaar van ziekte, waarin veelal slechts 70% van het loon werd betaald. 

Met het Ontwerpbesluit wil de regering het dagloon voor starters, flexwerkers en herintreders weer bepalen op basis van het loon dat zij gemiddeld per dag hebben genoten na de aanvang van hun werkzaamheden. Kalendermaanden waarin geen loon is genoten (bijvoorbeeld vóór aanvang van de werkzaamheden) worden dan bij de bepaling van het dagloon buiten beschouwing gelaten. De wijziging heeft directe werking vanaf de datum van inwerkingtreding.

Er wordt echter geen eerbiedigende werking toegekend, hetgeen betekent dat de wijziging geen gevolgen heeft voor het dagloon van degene van wie het recht op uitkering vóór de datum van inwerkingtreding is ontstaan, omdat het UWV anders de daglonen van alle WW-gerechtigden opnieuw zou moeten berekenen, terwijl dat in de meeste gevallen niet tot een wijziging van het dagloon zou leiden.

Voor werknemers die na de wachttijd voor de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt waren wordt de referteperiode verlegd naar het jaar voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de werknemer de bedongen arbeid niet kon verrichten wegens ziekte. Ook hier geldt dat de wijziging directe werking maar geen eerbiedigende werking heeft, met dien verstande dat deze werknemers recht krijgen op compensatie in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming, indien zij in de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met de datum van inwerkingtreding van de wijziging van het Dagloonbesluit een lagere WW uitkering hebben gekregen als gevolg van de wijziging van het Dagloonbesluit op 1 juli 2015. Deze compensatie wordt nog geregeld in een aparte ministeriële regeling.