Premiekorting jongeren

Jaar en kwartaal
2014, 2e kwartaal
Nummer
3

Bronnen:

  • Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014), Staatsblad 2013, nr. 565
  • artikel 48a en 48b Wfsv
  • Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 mei 2014, 2014-0000058664, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met de uitvoering van de premiekorting jongeren en enige andere wijzigingen
  • Afdeling 6 Regeling Wfsv, artikelen 3.26 tot en met 3.29


Met ingang van 1 juli 2014 wordt een premiekorting ingevoerd voor werkgevers die jongere uitkerings-gerechtigden in dienst nemen. Deze premiekorting wordt ingevoerd als gevolg van de (derde nota van wijziging bij) de wet Belastingplan 2014 en wordt geregeld in de bepalingen van artikel 48a en 48b Wet financiering sociale verzekeringen. Doel van de premiekorting is om de arbeidsmarkt voor jongeren tijdelijk te versterken. De maatregel eindigt weer op 1 januari 2018.

Om voor premiekorting in aanmerking te komen moet de werkgever tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2016 een werknemer in dienst nemen die op het moment van de indiensttreding tussen de 18 en 27 jaar oud was en die onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding recht had op een WW- of bijstandsuitkering. Het recht op premiekorting bestaat maximaal twee jaar.

Om voor premiekorting in aanmerking te komen moet de werkgever de werknemer een arbeidsovereenkomst aanbieden voor tenminste zes maanden en gedurende tenminste 32 uur per week. 

De premiekorting bedraagt € 3.500 per kalenderjaar, in 2014 echter maximaal € 1.750. In 2014 kan alleen verrekening van de korting plaatsvinden met de premie die betaald is over het tweede halfjaar (artikel 3.29 Regeling Wfsv).

Net als bij de premiekorting ouderen moet de werkgever behalve een schriftelijke arbeidsovereenkomst een doelgroepverklaring van het UWV of de gemeente in de loonadministratie bewaren.

Als eerder vóór 1 januari 2014 met de werknemer een arbeidsovereenkomst was aangegaan die vóór, op of na die datum wordt beëindigd wordt om vervolgens een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te gaan wordt deze nieuwe arbeidsovereenkomst geacht vóór 1 januari 2014 te zijn gesloten (en bestaat dus geen recht op premiekorting) als tussen beide arbeidsovereenkomsten niet eerst meer dan drie maanden is verstreken (artikel 3.26 Regeling Wfsv).