Privacybescherming van medische gegevens

Jaar en kwartaal
2013, 4e kwartaal
Nummer
4

Bronnen:

 • Brief van Directeur-Generaal Werk van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 oktober 2013

Naar aanleiding van de uitzending van het televisieprogramma Zembla over de "Verzuimpolitie (deel III)” is een nieuwe discussie ontstaan over de privacybescherming van de medische gegevens van de zieke werknemer. Mede naar aanleiding van Kamervragen die daarover zijn gesteld aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft de Minister op 25 oktober 2013 aan alle dienstverleners op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (met name: arbodiensten) een brief gestuurd waarin hij aangeeft wat (volgens hem) de medische gegevens zijn die door de bedrijfsarts mogen worden gedeeld met de werkgever. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:
 • de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of juist niet meer in staat is (derhalve belastbaarheidsgegevens, zoals die kunnen blijken uit een Functionele Mogelijkheden Lijst);
 • de verwachte duur van het ziekteverzuim;
 • de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;
 • de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de re-integratie moet treffen.
Alle andere gegevens mogen (volgens de Minister) niet aan de werkgever bekend mogen worden gemaakt. Dat zou in elk geval de volgende gegevens betreffen:
 • diagnoses;
 • namen van ziektes;
 • specifieke klachten of pijnaanduidingen;
 • eigen subjectieve waarneming van de bedrijfsarts over zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheidstoestand;
 • gegevens over therapieën;
 • afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen e.d.
 • overige situationele problemen zoals: relatieproblemen, problemen uit het verleden, verhuizing, overlijdenpartner, scheiding e.d.
Een bedrijfsarts kan zijn medische taken in het kader van de verzuimbegeleiding delegeren aan anderen, zoals een casemanager. Die anderen vallen dan onder het afgeleide beroepsgeheim van de bedrijfsarts. Dat betekent dat de casemanager ook alleen de gegevens met de werkgever mag uitwisselen die de bedrijfsarts met de werkgever mag uitwisselen. Indien een casemanager uitsluitend het casemanagement namens de werkgever verzorgt, mag de casemanager alleen gegevens verwerken die voor de werkgever noodzakelijk zijn bij de re-integratie of begeleiding van werknemers in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. De casemanager mag dan net als de werkgever niet vragen naar gegevens over aard en oorzaak van de ziekte en die gegevens ook niet opslaan. Dat geldt (nog steeds volgens de Minister) ook voor gegevens die spontaan en vrijwillig door de werknemer worden verstrekt.

Werkgevers die niet in opspraak willen komen vanwege schending van de privacy van de werknemer ten aanzien van diens medische gegevens, doen er verstandig aan zich aan de regels te houden zoals die door de Minister in zijn brief worden beschreven.