Recht op thuiswerken

Jaar en kwartaal
2011, 4e kwartaal
Nummer
2

Bronnen:

  • Voorstel van wet van de leden Van Gent en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel weken te bevorderen, wetsontwerp nummer 32889, d.d. 9 september 2011Tweede Kamerleden van Groen Links en CDA hebben bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend dat flexibel werken moet bevorderen. In de toelichting op hun wetsvoorstel wijzen zij er op dat de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland weliswaar relatief hoog is (60%) maar dat het aantal uren dat zij gemiddeld per week werken relatief laag is (gemiddeld 24 uur). Als gevolg daarvan zouden maar 46% van de vrouwen economisch zelfstandig zijn. Om de kosten van vergrijzing tegen te gaan moet de arbeidsparticipatie van vrouwen worden verhoogd, zo stellen de indieners van het wetsvoorstel. Om dat te bereiken willen zij flexibel werken bevorderen, waar dat mogelijk is. 

Het wetsvoorstel voorziet in de wijziging van de naam van de "Wet aanpassing arbeidsduur” in "Wet flexibel werken”. Na indiening van het wetsvoorstel kan de werknemer niet alleen vragen om aanpassing van de arbeidsduur, maar ook om aanpassing van de arbeidsplaats. Met name de mogelijkheid van thuiswerken moet daardoor worden bevorderd.

Net als ten aanzien van een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur zal de werkgever een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats (een verzoek om thuiswerken derhalve) slechts mogen afwijzen als sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Daarvan is in elk geval sprake als de aanpassing leidt tot ernstige problemen op het gebied van veiligheid, van roostertechnische aard of van financiële of organisatorische aard.

Verdere beoogde wijzigingen van de Wet aanpassing arbeidsduur voorzien er in dat een schriftelijk verzoek om aanpassing van de arbeidsduur of arbeidsplaats niet vier maanden tevoren maar twee maanden tevoren moet worden ingediend en dat de uitzondering in de wet voor werkgever met minder dan 10 werknemers (die nu alleen een reglement voor aanpassing van de arbeidsduur moeten opstellen) vervalt.

In een persbericht van 10 oktober 2011 heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat vanaf 1 juli 2012 soepelere eisen op het gebied van arbeidsomstandigheden gaan gelden.